Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Socialinis darbuotojas

 

Pareigybės lygis –A2

 

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę (1,0 etato)

 

Su pretendentu laimėjusiu atranką bus sudaroma terminuota  iki darbuotojas grįš į darbą.

 

Darbo vieta – Šilalės rajone Kvėdarnos ir Žadeikių seniūnijose.

Dokumentus pateikti jungiantis per sistemą https://pm.vataras.lt/

 

Pagrindinės funkcijos:

Dirba socialinį darbą su vaiku ir šeima, juos konsultuoja (individualiai ir grupėmis), teikia emocinę bei socialinę pagalbą ir didina  šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose,  priklausomybės ligų gydymo  ir kitose programose.  Teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka, organizuoja šeimų pagalbos  sau grupes, kitą prevencinę pagalbą ir kt.

Bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl  pagalbos šeimai efektyvumo, keičiasi informacija apie situaciją  šeimoje su atvejo vadybininku, informuoja jį apie pokyčius šeimoje.

 

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

info@uzimtumocentras.lt
tel. (8 449) 70024, (8449) 51250. 
2023-04-19

 

Prašymai pateikiami per sistemą https://pm.vataras.lt/

 

1.       1. Turėti socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba aukštąjį neuniversitetinį  išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

2.       2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą.

3.    Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir automobilį.

 

Privalumas: panašaus darbo pobūdžio patirtis.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 7.8 (1450,80 Eur)

 

2. Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis architektas

 Nuoroda į skelbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/investiciju-ir-statybos-skyriaus-vyriausiasis-architektas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;53311.html

Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Kuzminskaitė

El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2023-04-18

Prašymai pateikiami per sistemą https://www.testavimas.vtd.lt

1. išsilavinimas – turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

2. darbo patirties sritis – teritorijų planavimo ir priežiūros patirtis ;

3. darbo patirtis srityje – 3 metai;

4. Atitikimas kitiems reikalavimams:

4.1. atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo (2017 m. birželio 8 d. Nr. XIII-425) 10 straipsnio reikalavimus;

4.2. gebėti dirbti su Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „InfoStatyba“;

4.3. gebėti dirbti su Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registru (TPDR).

5. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

6. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:

6.1. architekto. 

Pareiginės algos koeficientas 12,0 (2232,00 Eur)
3. Vyriausiasis buhalteris

Pareigybės lygis – A2

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę (1,0 etato)

Darbo sutartis – neterminuota.

Vyriausiojo buhalterio pareigybė skirta tvarkyti Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro buhalterinę apskaitą, planuoti ir sudaryti biudžetą, kontroliuoti išlaidas ir veiksmingą išteklių naudojimą, organizuoti, valdyti ir kontroliuoti apskaitos procesus, parengti finansines, mokestines ir statistines ataskaitas, teikti pasiūlymus dėl vidaus dokumentų, susijusių su apskaitos organizavimu bei tinkamiausio apskaitos politikos modelio parengimo ir įgyvendinimo.

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras Irmina Kėblienė

El. p. info@silaleskc.lt; irmina.kebliene@silaleskc.lt

Tel. (8 449) 74043,
Mob. 8 609 72885,

2023-04-17

17.00 val.

Prašymai pateikiami per sistemą

https://pm.vataras.lt/

 

 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje ir darbo su buhalterinės apskaitos programomis viešajame sektoriuje patirtį;

1.3. gebėti praktiniame darbe taikyti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

1.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigos finansinę apskaitą, finansų kontrolę, apskaitos politiką, viešuosius pirkimus, Centro veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;

1.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.6. būti susipažinęs su Centro nuostatais, kitais Centro veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, Centro vidaus tvarkos taisyklėmis;

1.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, valdyti, kaupti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, rengti argumentuotas išvadas ir pasiūlymus dėl finansinių procedūrų vykdymo;

1.8. žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas, gebėti bendradarbiauti su Kultūros centro ir kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais;

1.9. mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu,  finansų valdymo ir apskaitos informacinėmis sistemomis „BiudžetasVS“, „Finnet“; viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS), viešųjų pirkimų informacine sistema  (VIPIS), dokumentų valdymo sistema „Kontora“, naudotis interneto naršyklėmis, elektroniniu paštu.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 10,38 (1930,68 Eur)

 

 

4. Darbininkas – duobkasys UAB „Gedmina“ El. p. info@gedmina.lt

Tel. 8 679 94774

2023-04-30 Privalumas – panaši darbo patirtis Pareiginė alga 875,00 Eur
5. Psichologas (0,75 etato) Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71 (1285,26 – 1806,06 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo)
6. Psichologas

 Pareigybės lygis -A1

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę (1 etatas)

Pagrindinės funkcijos: pateikia rekomendacijas, bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, socialinio darbuotojo padėjėjais, socialinių  paslaugų namuose gyvenančiais vaikų tėvais (globėjais),dienos socialinės globos paslaugų gavėjais, bei jų tėvais, pedagogais įstaigų vadovais ir kitais suinteresuotais asmenimis.

Konsultuoja, nustato socialinių paslaugų kliento problemas, planuoja veiklas joms spręsti. Tarpininkauja sprendžiant konfliktus: koreguoja grupių tarpasmeninius santykius, rengia metodines priemones.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8 449) 51250.
Prašymai pateikiami per sistemą www.pm.vataras.lt

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją.

2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos švietimo, sveikatos ir socialine politika, LR įstatymais ir kitais poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą ir globą, žinoti psichologo darbą reglamentuojančius dokumentus ir jais vadovautis.

3. Laikytis profesinės psichologo etikos normų.

4. Privalumai: patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 10,0 (1860,00 Eur)

Darbo užmokestis nuo priklausomai nuo darbo stažo ir kvalifikacijos

 

* Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

** Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažas (metais).

*** Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.