Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Mokytojo padėjėjas

Darbo krūvis – 48 val. per savaitę.

Su atranką laimėjusiu pretendentu bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

Šilalės r., Kvėdarnos darželis „Saulutė“ Valdas Urniežius,

El. p. kvedarnosdarzelis@gmail.com

Tel. 8 620 37516

2023-03-27 Turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą bet kokią profesinę kvalifikaciją.

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,72 (1250,00 Eur)
2. Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis architektas

 

Nuoroda į skelbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/investiciju-ir-statybos-skyriaus-vyriausiasis-architektas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;53052.html

Šilalės rajono savivaldybės administracija El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2023-03-24

 

Prašymai pateikiami per sistemą https://www.testavimas.vtd.lt

.1. išsilavinimas – turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

2. darbo patirties sritis – teritorijų planavimo ir priežiūros patirtis ;

3. darbo patirtis srityje – 3 metai;

4. Atitikimas kitiems reikalavimams:

4.1. atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo (2017 m. birželio 8 d. Nr. XIII-425) 10 straipsnio reikalavimus;

4.2. gebėti dirbti su Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „InfoStatyba“;

4.3. gebėti dirbti su Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registru (TPDR).

5. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

6. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:

6.1. architekto.

 

Pareiginės algos koeficientas 12,0 (2232,00 Eur)
3. Žadeikių seniūnijos vairuotojas Šilalės rajono savivaldybės administracija El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2023-03-24 1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją.

2. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija), leidžiantį vairuoti lengvąjį automobilį.

3.  Turėti medicinos įstaigos leidimą dirbti šį darbą;

4.  Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vairavimo patirtį.

5. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus, seniūno įsakymus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, kūriko saugos ir sveikatos instrukciją, seniūnijos nuostatus ir šį pareigybės aprašymą.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,5 (1023,00 Eur)
4. Gydytojas neurologas

 

Darbo krūvis – 38.0 val. per savaitę arba faktiškai išdirbtas laikas.

VšĮ Šilalės

rajono  ligoninė

El. p. info@silalesligonine.lt

Tel. (8 449) 74235

2023-03-20 Turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą ir medicinos gydytojo galiojančią licenciją, (išduotą VASPVT prie SAM), būtina darbo patirtis. Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, pastoviosios dalies koeficientas 2.5 – 5.5
5. Psichologas (0,75 etato) Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

  Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71 (1285,26 – 1806,06 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo)
6. Psichologas

 

Pareigybės lygis -A1

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę (1 etatas)

Pagrindinės funkcijos: pateikia rekomendacijas, bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, socialinio darbuotojo padėjėjais, socialinių  paslaugų namuose gyvenančiais vaikų tėvais (globėjais),dienos socialinės globos paslaugų gavėjais, bei jų tėvais, pedagogais įstaigų vadovais ir kitais suinteresuotais asmenimis.

Konsultuoja, nustato socialinių paslaugų kliento problemas, planuoja veiklas joms spręsti. Tarpininkauja sprendžiant konfliktus: koreguoja grupių tarpasmeninius santykius, rengia metodines priemones.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8 449) 51250.
Prašymai pateikiami per sistemą www.pm.vataras.lt

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją.

2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos švietimo, sveikatos ir socialine politika, LR įstatymais ir kitais poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą ir globą, žinoti psichologo darbą reglamentuojančius dokumentus ir jais vadovautis.

3. Laikytis profesinės psichologo etikos normų.

4. Privalumai: patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 10,0 (1860,00 Eur)

Darbo užmokestis nuo priklausomai nuo darbo stažo ir kvalifikacijos

* Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

** Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažas (metais).

*** Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.