Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo

Darbo krūvis – 0,5 etato.

Pareigybė reikalinga

• organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti grupės ugdomąją veiklą; kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones; ugdyti ir/ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese;
• dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas;
• sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus (globėjus);
• teikti informaciją, konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais;
• inicijuoti, kurti ir dalyvauti bendruose įstaigos projektuose, renginiuose, darbo grupėse ir kitose veiklose;
• dalyvauti kitų institucijų vykdomuose projektuose ir renginiuose;
• bendradarbiauti su kitais grupėje, įstaigoje dirbančiais specialistais vaikų ugdymo klausimais.
• dalyvauti atliekant įvairius tiriamuosius darbus.
• kitos funkcijos pagal pareigybės aprašymą.

Šilalės lopšelis-darželis ,,Žiogelis“ darželis El. p. ziogelis@inbox.lt

Tel. (8 449) 744 96

2023-03-07

17 val.

 

Numatoma atrankos data – 2023 m. kovo 14 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti Reikalavimų mokytojų  kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 ,,Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“.

Baigta Ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo ir (ar) Vaikystės pedagogikos  programa.

Pareiginės algos koeficientas 8,11 – 11,39 (754,23 – 1059,27 Eur)

(atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą).

2. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Darbo krūvis – 1,0 etato.

Pareigybė reikalinga

• organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti grupės ugdomąją veiklą; kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones; ugdyti ir/ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese;
• dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas;
• sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus (globėjus);
• teikti informaciją, konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais;
• inicijuoti, kurti ir dalyvauti bendruose įstaigos projektuose, renginiuose, darbo grupėse ir kitose veiklose;
• dalyvauti kitų institucijų vykdomuose projektuose ir renginiuose;
• bendradarbiauti su kitais grupėje, įstaigoje dirbančiais specialistais vaikų ugdymo klausimais.
• dalyvauti atliekant įvairius tiriamuosius darbus.
• kitos funkcijos pagal pareigybės aprašymą.

Šilalės lopšelis-darželis ,,Žiogelis“ darželis El. p. ziogelis@inbox.lt

Tel. (8 449) 744 96

2023-03-07

17 val.

 

Numatoma atrankos data – 2023 m. kovo 14 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti Reikalavimų mokytojų  kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 ,,Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“.

Baigta Ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo ir (ar) Vaikystės pedagogikos  programa.

Pareiginės algos koeficientas 8,11 – 11,39 (1508,46 – 2118,54 Eur)

(atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą).

3. Šeimos gydytojas

 

Darbo krūvis – 38.0 val. per savaitę arba faktiškai išdirbtas laikas.

VšĮ Šilalės

rajono  ligoninė

El. p. info@silalesligonine.lt

Tel. (8 449) 74235

2023-03-09 Turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą ir medicinos gydytojo galiojančią licenciją, (išduotą VASPVT prie SAM), būtina darbo patirtis. Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, pastoviosios dalies koeficientas 2.5 – 5.5
4. Gydytojas neurologas

 

Darbo krūvis – 38.0 val. per savaitę arba faktiškai išdirbtas laikas.

VšĮ Šilalės

rajono  ligoninė

El. p. info@silalesligonine.lt

Tel. (8 449) 74235

2023-03-20 Turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą ir medicinos gydytojo galiojančią licenciją, (išduotą VASPVT prie SAM), būtina darbo patirtis. Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, pastoviosios dalies koeficientas 2.5 – 5.5
5. Medicinos gydytojas

 

Darbo krūvis – 37.0 val. per savaitę arba faktiškai išdirbtas laikas.

VšĮ Šilalės

rajono  ligoninė

El. p. info@silalesligonine.lt

Tel. (8 449) 74235

2023-03-01 Turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą ir medicinos gydytojo galiojančią licenciją, (išduotą VASPVT prie SAM), būtina darbo patirtis. Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, pastoviosios dalies koeficientas 2.5 – 5.5
6. Psichologas (0,75 etato) Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

  Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71 (1285,26 – 1806,06 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo)
7. Psichologas

 

Pareigybės lygis -A1

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę (1 etatas)

Pagrindinės funkcijos: pateikia rekomendacijas, bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, socialinio darbuotojo padėjėjais, socialinių  paslaugų namuose gyvenančiais vaikų tėvais (globėjais),dienos socialinės globos paslaugų gavėjais, bei jų tėvais, pedagogais įstaigų vadovais ir kitais suinteresuotais asmenimis.

Konsultuoja, nustato socialinių paslaugų kliento problemas, planuoja veiklas joms spręsti. Tarpininkauja sprendžiant konfliktus: koreguoja grupių tarpasmeninius santykius, rengia metodines priemones.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8 449) 51250.
Prašymai pateikiami per sistemą www.pm.vataras.lt

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją.

2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos švietimo, sveikatos ir socialine politika, LR įstatymais ir kitais poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą ir globą, žinoti psichologo darbą reglamentuojančius dokumentus ir jais vadovautis.

3. Laikytis profesinės psichologo etikos normų.

4. Privalumai: patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 10,0 (1860,00 Eur)

Darbo užmokestis nuo priklausomai nuo darbo stažo ir kvalifikacijos

* Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

** Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažas (metais).

*** Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.