Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Virėjas

 

Pagrindinės funkcijos – maisto  gaminimas ir pristatymas į  Pajūralio skyrių.

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos

 

Direktorė Loreta Pociuvienė

El. p. jauniausmok@gmail.com;

Tel. (8 449) 55415

2023-02-03 Turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą virėjo profesinę kvalifikaciją, vairuotojo pažymėjimą.

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,5 (1023,00) Eur
2. Kultūros projektų vadovas

Pareigybės lygis – B

Darbo krūvis – 20 val. per savaitę (0,5 etato).

Darbo sutartis –  neterminuota (bandomasis laikotarpis 3 mėn.)

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras Irmina Kėblienė

tel. (8 449) 74043,
mob. 8 609 72885,
el. p. info@silaleskc.lt; irmina.kebliene@silaleskc.lt

2023-02-10

15.00 val.

 

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį  ar specialųjį  vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, humanitarinių, socialinių mokslų ar meno srityje bei ne mažesnę kaip 1 metų kultūros projektų rengimo patirtį.

2. Išmanyti  LR Konstituciją, LR kultūros centrų įstatymą, LR etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą bei kitus su kultūros projektų administravimu ir kultūros politika susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje, vadovautis  Kultūros centro  nuostatais, direktoriaus įsakymais, Kultūros centro vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybės aprašymu.

3. Išmanyti Žemaitijos etnografinio regiono kultūros savitumą.

4. Mokėti  rengti, vertinti, analizuoti, vykdyti kultūrinės veiklos ir atvirojo darbo su jaunimu projektus, vadovauti juos rengiant bei įgyvendinant.

5. Išmanyti raštvedybos taisykles, kultūros projektų ir renginių reklamos bei viešinimo principus, įstaigos ūkines – komercines veiklos sritis, įstaigos struktūrą.

6. Mokėti profesionaliai tvarkyti dokumentus:  analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas bei pasiūlymus.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,77 (1445,22 Eur)

 

 

3. Pastatų priežiūros darbininkas

Pareigybės lygis – D

Darbo krūvis – 20 val. per savaitę (0,5 etato)

 

Šilalės suaugusiųjų mokykla El. p. rastine@silalessuaugusiuju.lt

Tel. (8 449) 74281

2023-01-27

15 val.

Turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą bet kokią profesinę kvalifikaciją.

Privalumas inžinerinis išsilavinimas, panašaus darbo patirtis.

Pareiginės algos pastovioji dalis MMA (840,0 Eur)
4. Šilalės miesto traktorininkas Šilalės rajono savivaldybės administracija El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2023-01-31 1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;

2. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

3. Turėti medicinos įstaigos leidimą šį darbą dirbti;

4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vairavimo patirtį;

5. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, seniūnijos ir šiuos nuostatus, naudojamų įrengimų techninę sandarą ir darbo principus, įrengimų gedimų požymius ir priežastis.

Pareiginės algos pastovioji dalis MMA (840,0 Eur)
5. Kaltinėnų seniūnijos gatvių valytojas Šilalės rajono savivaldybės administracija El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2023-01-31 1. išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai netaikomi;

2. išmanyti saugos darbe reikalavimus, darbo priemonių paskirtį, jų naudojimo galimybes ir būdus;

3. išmanyti Vidaus darbo tvarkos taisykles, darbo saugos reikalavimus, seniūno sakymus, seniūnijos nuostatus ir šį pareigybės aprašymą

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,6 (1041,60 Eur)
6. Gydytojas neurologas

 

Darbo krūvis – 38 val. per savaitę arba faktiškai išdirbtas laikas.

VšĮ Šilalės rajono  ligoninė El. p. info@silalesligonine.lt

Tel. (8 449) 74235

2023-01-27 Turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą ir medicinos gydytojo galiojančią licenciją, (išduotą VASPVT prie SAM), būtina darbo patirtis. Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, pastoviosios dalies koeficientas 2.5 – 5.5
7. Vidaus ligų gydytojas

Darbo krūvis – 38 val. per savaitę arba faktiškai išdirbtas laikas.

VšĮ Šilalės rajono  ligoninė El. p. info@silalesligonine.lt

Tel. (8 449) 74235

2023-01-27 Turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą ir medicinos gydytojo galiojančią licenciją, (išduotą VASPVT prie SAM), būtina darbo patirtis. Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, pastoviosios dalies koeficientas 2.5 – 5.5
8. Skubiosios medicinos gydytojas

 

Darbo krūvis – 37 val. per savaitę arba faktiškai išdirbtas laikas.

VšĮ Šilalės rajono  ligoninė El. p. info@silalesligonine.lt

Tel. (8 449) 74235

2023-01-27 Turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą ir medicinos gydytojo galiojančią licenciją, (išduotą VASPVT prie SAM), būtina darbo patirtis. Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, pastoviosios dalies koeficientas 2.5 – 5.5
9. Gydytojas  oftalmologas

Darbo krūvis – 38 val. per savaitę arba faktiškai išdirbtas laikas.

VšĮ Šilalės rajono  ligoninė El. p. info@silalesligonine.lt

Tel. (8 449) 74235

2023-01-27 Turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą ir medicinos gydytojo galiojančią licenciją, (išduotą VASPVT prie SAM), būtina darbo patirtis. Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, pastoviosios dalies koeficientas 2.5 – 5.5
10. Šeimos gydytojas

 

Darbo krūvis – 38 val. per savaitę

VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras El. p. info@silalespspc.lt

Tel. (8 449) 74130

2023-12-31 Turėti aukštąjį universitetinį  medicininį išsilavinimą ir medicinos gydytojo galiojančią licenciją (išduotą VASPVT prie SAM) būtina darbo patirtis Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, pastoviosios dalies koeficientas 3,66
11. Psichologas (0,75 etato) Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

  Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71 (1285,26 – 1806,06 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo)
12. Psichologas

 

Pareigybės lygis -A1

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę (1 etatas)

Pagrindinės funkcijos: pateikia rekomendacijas, bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, socialinio darbuotojo padėjėjais, socialinių  paslaugų namuose gyvenančiais vaikų tėvais (globėjais),dienos socialinės globos paslaugų gavėjais, bei jų tėvais, pedagogais įstaigų vadovais ir kitais suinteresuotais asmenimis.

Konsultuoja, nustato socialinių paslaugų kliento problemas, planuoja veiklas joms spręsti. Tarpininkauja sprendžiant konfliktus: koreguoja grupių tarpasmeninius santykius, rengia metodines priemones.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8 449) 51250.
Prašymai pateikiami per sistemą www.pm.vataras.lt

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją.

2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos švietimo, sveikatos ir socialine politika, LR įstatymais ir kitais poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą ir globą, žinoti psichologo darbą reglamentuojančius dokumentus ir jais vadovautis.

3. Laikytis profesinės psichologo etikos normų.

4. Privalumai: patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 10,0 (1860,00 Eur)

Darbo užmokestis nuo priklausomai nuo darbo stažo ir kvalifikacijos

* Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

** Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažas (metais).

*** Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.