Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Nuoroda į skelbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/teises-personalo-ir-civilines-metrikacijos-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;52222.html

Šilalės rajono savivaldybės administracija El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2023-01-10

Prašymai pateikiami per sistemą https://www.testavimas.vtd.lt

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – teisė

 

Pareiginės algos koeficientas 8,8 (1592,80 Eur)
2. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

 

Nuoroda į skelbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/teises-personalo-ir-civilines-metrikacijos-skyriaus-prekiu-ir-paslaugu-pirkimo-specialistas-322;847490.html

Šilalės rajono savivaldybės administracija El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2023-01-05

Prašymai pateikiami per sistemą www.pm.vataras.lt

 

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo  ar buhalterinio darbo srityse;

3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešųjų pirkimų vykdymą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą bei teisės aktų rengimą, gebėti juos taikyti praktiškai;

4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, interneto naršyklėmis;

6. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,4 (1520,00 Eur)
3. Investicijų ir statybos skyriaus geodezininkas

 

Su konkursą laimėjusiu pretendentu bus sudaroma terminuota darbo sutartis, kol į pareigas sugrįš darbuotojas

 

Nuoroda į skelbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/investiciju-ir-statybos-skyrius-geodezininkas-322;846830.html

Šilalės rajono savivaldybės administracija El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2023-01-02

Prašymai pateikiami per sistemą www.pm.vataras.lt

 

1. Turėti aukštąjį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities matavimų inžinerijos krypties išsilavinimą;
2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo, susijusio su geodezija, patirtį;
3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius savivaldą, savivaldybės turto valdymą, viešąjį administravimą, geodezinę ir kartografinę veiklą;
4. Mokėti naudotis ryšio ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis ir dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, GIS GeoMap, WEB GIS GeoMap, ArcView GIS, AutoCAD Map;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,5 (1538,50 Eur)
4. Koncertų (spektaklių) organizatorius

Pareigybės lygis – B

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę (1 etatas).

Darbo sutartis – neterminuota (bandomasis laikotarpis 3 mėn.)

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras Irmina Kėblienė

Tel. (8 449) 74043
Mob. 8 609 72885
el. p. info@silaleskc.lt; irmina.kebliene@silaleskc.lt

2022-12-30

14.45 val.

 

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

2. Gerai mokėti valstybinę kalbą, žinoti raštvedybos reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu;

3. Būti pareigingas, sąžiningas, atsakingas, komunikabilus, gebėti greitai orientuotis nenumatytose situacijose;

4. Gebėti dirbti komandoje, bendrauti su žmonėmis, vadovaujantis pagarbos žmogui, padorumo ir pavyzdingumo principais.

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,17-8,47 (koeficientas nurodytas nuo 2023-01-01)

 

 

5. Gydytojas neurologas

 

Darbo krūvis – 38 val. per savaitę arba faktiškai išdirbtas laikas

VšĮ Šilalės

rajono  ligoninė

El. p. info@silalesligonine.lt

Tel. (8 449) 74235

2022-12-30 Turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą ir medicinos gydytojo galiojančią licenciją, (išduotą VASPVT prie SAM), būtina darbo patirtis. Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, pastoviosios dalies koeficientas 2.5 – 5.5
6. Gydytojas  oftalmologas

 

Darbo krūvis – 38 val. per savaitę arba faktiškai išdirbtas laikas

VšĮ Šilalės

rajono  ligoninė

El. p. info@silalesligonine.lt

Tel. (8 449) 74235

2022-12-30 Turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą ir medicinos gydytojo galiojančią licenciją, (išduotą VASPVT prie SAM), būtina darbo patirtis. Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, pastoviosios dalies koeficientas 2.5 – 5.5
7. Skubiosios medicinos gydytojas

 

Darbo krūvis – 37 val. per savaitę arba faktiškai išdirbtas laikas

VšĮ Šilalės

rajono  ligoninė

El. p. info@silalesligonine.lt

Tel. (8 449) 74235

2022-12-30 Turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą ir medicinos gydytojo galiojančią licenciją, (išduotą VASPVT prie SAM), būtina darbo patirtis. Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, pastoviosios dalies koeficientas 2.5 – 5.5
8. Vidaus ligų gydytojas

 

Darbo krūvis – 38 val. per savaitę arba faktiškai išdirbtas laikas

VšĮ Šilalės

rajono  ligoninė

El. p. info@silalesligonine.lt

Tel. (8 449) 74235

2022-12-30 Turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą ir medicinos gydytojo galiojančią licenciją, (išduotą VASPVT prie SAM), būtina darbo patirtis. Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, pastoviosios dalies koeficientas 2.5 – 5.5
9. Pradinio ugdymo mokytojas

Darbo vieta – Pajūralio skyrius.

Su konkursą laimėjusiu pretendentu bus sudaroma terminuota (nuo 2023-01-05 iki 2023-06-23) darbo sutartis

 

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos

 

Loreta Pociuvienė

El. p. jauniausmok@gmail.com

Tel. (8 449) 55415

2022-12-29 Aukštasis universitetinis išsilavinimas, pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija. Kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,99-10,45 (1446,19 – 1891,45 Eur)
10. Psichologas (0,75 etato) Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

  Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71 (1250,71 – 1757,51 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo)
11. Psichologas

 

Pareigybės lygis -A1

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę (1 etatas)

Pagrindinės funkcijos: pateikia rekomendacijas, bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, socialinio darbuotojo padėjėjais, socialinių  paslaugų namuose gyvenančiais vaikų tėvais (globėjais),dienos socialinės globos paslaugų gavėjais, bei jų tėvais, pedagogais įstaigų vadovais ir kitais suinteresuotais asmenimis.

Konsultuoja, nustato socialinių paslaugų kliento problemas, planuoja veiklas joms spręsti. Tarpininkauja sprendžiant konfliktus: koreguoja grupių tarpasmeninius santykius, rengia metodines priemones.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8 449) 51250.
Prašymai pateikiami per sistemą www.pm.vataras.lt

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją.

2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos švietimo, sveikatos ir socialine politika, LR įstatymais ir kitais poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą ir globą, žinoti psichologo darbą reglamentuojančius dokumentus ir jais vadovautis.

3. Laikytis profesinės psichologo etikos normų.

4. Privalumai: patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 10,0 (1810,00 Eur)

Darbo užmokestis nuo priklausomai nuo darbo stažo ir kvalifikacijos

* Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

** Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažas (metais).

*** Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.