Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

Darbo krūvis – 0,78 etato

 

Šilalės r. Kvėdarnos darželis „Saulutė“ Valdas Urniežius,

El.p. kvedarnosdarzelis@gmail.com

Tel. 8 620 37516

2022-10-26 nurodyti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,23-8,15 (1128,03-1475,33 Eur)
2. Mokytojo padėjėjas 

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę (1,0 etato)

Šilalės r. Kvėdarnos darželis „Saulutė“ Valdas Urniežius,

El.p. kvedarnosdarzelis@gmail.com

Tel. 8 620 37516

2022-10-26 Turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą bet kokią profesinę kvalifikaciją. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,0 (905,00 Eur)
3. Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas

Darbo krūvis – 30 val. per savaitę (0,75 etato)

Šilalės r., Kvėdarnos darželis „Saulutė“ Valdas Urniežius,

El.p. kvedarnosdarzelis@gmail.com

Tel. 8 620 37516

2022-10-26 Turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą bet kokią profesinę kvalifikaciją. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,0 (678,45 Eur už 0,75 etato)
4. Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas

Darbo krūvis – 30 val. per savaitę (0,75 etato)

Šilalės r., Kvėdarnos darželis „Saulutė“ Valdas Urniežius,

El.p. kvedarnosdarzelis@gmail.com

Tel. 8 620 37516

2022-10-26 Turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą bet kokią profesinę kvalifikaciją. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,0 (678,45 Eur už 0,75 etato)
5. Jaunimo reikalų koordinatorius, neįeinantis į struktūrinius padalinius

 

Nuoroda į skelbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/pareigybiu-nesanciu-padaliniuose-jaunimo-reikalu-koordinatorius-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;51224.html

Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Kuzminskaitė

Tel. (8 449) 45332

El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

2022-10-21

 

Dokumentai teikiami jungiantis per sistemą http://www.testavimas.vtd.lt/

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija:

1.1. studijų kryptis – edukologija (arba);

1.2. studijų kryptis – pedagogika (arba);

1.3. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);

1.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2.1. darbo patirties sritis – jaunimo politikos ar programų įgyvendinimo srities patirtis;

2.2. darbo patirtis srityje – 1 metai;

arba:

3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

3.1. darbo patirties sritis – veiklos jaunimo organizacijose ar su jaunimu dirbančiose organizacijose patirtis;

3.2. darbo patirtis srityje – 1 metai;

4. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

4.1. kalba – anglų;

4.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

Pareiginės algos koeficientas 8,5 (1538,50 Eur)
6. Kūrikas

Pareigybės lygis – C

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę (1,0 etato).

Su pretendentu laimėjusiu atranką bus sudaroma terminuota darbo sutartis 2022/2023 m. šildymo sezonui.

Darbo vieta – Pajūrio paramos šeimai padalinys, Ateities g. 4, Pajūris, Šilalės r.

Pagrindinės funkcijos:

patikrina katilo pakurą, dūmtakių, uždaromosios armatūros, apsauginių vožtuvų techninę būklę, ar katilas užpildytas vandeniu.

Stebi katilo termometrų rodmenis, neleidžia viršyti nurodytos temperatūros.

Baigęs darbą (jei baigus darbą katilas gesinamas) užgesina katilą, išvalo pakurą, pamainų priėmimo – perdavimo žurnale įrašo katilo užgesinimo laiką.

Žiemos metu padeda kieme atkasti sniegą, atsikasa nuo sniego praėjimus į malkinę, jei slidu, kiemą pabarsto smėliu.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
tel. (8 449) 70024, (8449) 51250. 
2022-10-17 1.    Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

2.    Turėti žemo slėgio vandens šildymo (iki 115 0C) katilų kūriko kvalifikacijos ir atestacijos pažymėjimus.

3.    Žinoti eksploatuojamo vandens šildymo katilo veikimo principą, jo aptarnavimo ypatumus, technines charakteristikas.

4.    Žinoti aptarnaujamo katilo avarinius stabdymo būdus.

Privalumai:

panašaus darbo pobūdžio patirtis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 4,7(850,70 Eur) .

 

 

7. Administratorius-vadybininkas (baseino)

Pareigybės paskirtis – organizuoti Šilalės sporto ir laisvalaikio centro vidaus darbą.

Su pretendentu laimėjusiu atranką bus sudaroma terminuota darbo sutartis, kol į pareigas sugrįš darbuotojas

 

Šilalės sporto mokykla El. p. silalessm@gmail.com;

Tel. (8 449) 56254

2022-10-21

 

1.    Išsilavinimas – turėti ne žemesnį kaip  aukštesnįjį išsilavinimą;

2.    mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir bent vieną užsienio kalbą, išmanyti marketingo ir raštvedybos pagrindus, mokėti dirbti naujomis ryšių, skaičiavimo technikos, komunikacijų ir ryšio ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis;

3.    išmanyti personalo valdymo įstatyminius ir normatyvinius aktus, metodinę medžiagą;

4.    išmanyti darbo organizavimo tvarką, įstatymus ir darbo teisės pagrindus;

5.    išklausyti ir išmanyti darbo saugos, saugumo technikos, sanitarijos ir priešgaisrinės apsaugos taisykles bei normas.

Privalumai:

1.    vadovaujamo darbo patirtis;

2.    projektų rašymas ir įgyvendinimas

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,0 (1086,00 Eur)

 

 

8. Kūrikas

Su pretendentu laimėjusiu atranką bus sudaroma terminuota darbo sutartis 2022/2023 m. šildymo sezonui.

(darbas Didkiemio, Kaltinėnų, Laukuvos, Pajūrio, Šilalės kaimiškojoje, Tenenių ir Upynos seniūnijose)

Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Kuzminskaitė

Tel. (8 449) 45332

El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

2022-10-12 1.     turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;

2.     išmanyti Vidaus darbo tvarkos taisykles, vadovautis darbo saugos reikalavimais, kūriko saugos ir sveikatos instrukcija, seniūnijos nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 4,7 (850,70 Eur.)
9. Investicijų ir statybos skyriaus geodezininkas

Su pretendentu laimėjusiu atranką bus sudaroma terminuota darbo sutartis, kol į pareigas sugrįš darbuotojas

Nuoroda į skelbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/investiciju-ir-statybos-skyrius-geodezininkas-322;830250.html

Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Kuzminskaitė

El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. 8 449 45332

Mob. 8 612 31996

2022-10-19

Dokumentai teikiami jungiantis per sistemą https://pm.vataras.lt/

1. turėti aukštąjį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities matavimų inžinerijos krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo, susijusio su geodezija, patirtį;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir  kitus teisės aktus, reglamentuojančius savivaldą, savivaldybės turto valdymą, viešąjį administravimą, geodezinę ir kartografinę veiklą;

4. mokėti naudotis ryšio ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis ir dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, GIS GeoMap, WEB GIS GeoMap, ArcView GIS, AutoCAD Map;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,5 (1538,50 Eur)
10. Mokytojo padėjėjas Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija Direktorė Loreta Pociuvienė

El. p. jauniausmok@gmail.com

Tel. (8 449) 55415

2022-10-13 Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, Privalumai: pedagoginis išsilavinimas, panašaus darbo mokykloje patirtis. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,0 – 5,2 (905,00-941,20 Eur)

 

11. Pajūralio skyriaus katilinės kūrikas Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija Direktorė Loreta Pociuvienė

El. p. jauniausmok@gmail.com

Tel. (8 449) 55415

2022-10-13 Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas arba įgyta profesinė kvalifikacija; privalumas – kūriko darbo patirtis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 4,7 – 5,0 (850,7 –  905,0 Eur)

 

12. Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas

 

Darbo krūvis – 20 val. per savaitę (0,5 etato).

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija Direktorė Loreta Pociuvienė

El. p. jauniausmok@gmail.com

Tel. (8 449) 55415

2022-10-13 Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją. Privalumai: pedagoginio darbo patirtis, šiuolaikinių informacinių technologijų taikymo ugdymo procese gebėjimai. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,5 – 6,64 (497,75-600,92 Eur už 0,5 etato).
13. Kiemsargis

Darbo krūvis – 30 val. per savaitę (0,75 etato)

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija Loreta Pociuvienė

El. p. jauniausmok@gmail.com

Tel. 8 449 55415

2022-10-12 Išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos reikalavimai netaikomi. Pareiginė alga minimalios mėnesinės algos dydžio (730 Eur)
14.. Psichologas (0,75 etato) Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71 (1250,71 – 1757,51 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo)

* Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

** Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažas (metais).

*** Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.