Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas (2 pareigybės)

 

Darbo krūvis – 20 val. per savaitę (0,5 etato)

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Racevičienė

El. p. gimnazija@velius.silale.lm.lt

tel. nr. 8 685 47419

2022-10-07 Įgytas vidurinis išsilavinimas Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,00 (452,50 Eur už 0,5 etato)
2. Kiemsargis

Darbo krūvis – 30 val. per savaitę (0,75 etato)

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija Loreta Pociuvienė

El. p. jauniausmok@gmail.com

Tel. 8 449 55415

2022-10-12 Išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos reikalavimai netaikomi. Pareiginė alga minimalios mėnesinės algos dydžio (730 Eur)
3. Traktorininkas-šaltkalvis

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę (1 etatas)

Sudaroma terminuota darbo sutartis (2022-2023 šildymo sezono laikotarpiui).

 

 

 

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Šilalės šilumos tinklai“ El. p. info@silalesst.lt

Mob. tel. 8 612 69857

 

 

2022-10-05, 16 val. 1. Turėti traktorininko pažymėjimą su visomis kategorijomis;

2. Išmanyti traktorių (ekskavatorių) mechanizmų ir prietaisų paskirtį, sandarą, išdėstymą, gedimo požymius ir priežastis;

3.  Gebėti dirbti su šaltkalvystės, rankiniais pneumatiniais ir elektriniais instrumentais, pernešamais mechaniniais instrumentais, šaltkalvystės montavimo instrumentais, pagalbiniais įtaisais, staklėmis, matavimo ir kontrolės instrumentais;

4.  Darbo patirtis privalumas.

 

1000,00 Eur
4. Vairuotojas, pareigybės lygis C

 

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę (1 etatas)

 

Pagrindinės funkcijos:

Laiku ir saugiai veža paslaugų gavėjus  ir darbuotojus vadovaudamasis Namų direktoriaus įsakymu patvirtintais maršrutais.

Namų funkcijų vykdymui užtikrinti vairuoja transporto priemones, rūpinasi jų kasdienine priežiūra, tvarkingu, ekonomiška eksploatacija, švara ir periodiniu techniniu aptarnavimu  rūpinasi, kad laiku būtų atliktas remontas.

Periodiškai vykdo pastatų  ir kitų įrenginių būklės stebėjimą, nedelsiant šalina pastebėtus gedimus( elektros prietaisų, vandentiekio ir kanalizacijos, santechnikos įrengimų, šildymo sistemos, šalina pastebėtus langų, durų, sienų ir kitų paviršių defektus, atlieka kitus remonto ar reguliavimo darbus).

 

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8449) 51250. 
2022-10-07 Vairuotojas turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją, turintis B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir ne žemesnį kaip dviejų metų vairavimo stažą, išklausyti įvadinį saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instruktažus.

Išmanyti transporto priemonės techninį stovį bei teisingą eksploataciją, žinoti kuro sunaudojimo normas įvairiu metų laiku.

Turi išmanyti pastatų technines savybes, mokėti atlikti nesudėtingus baldų, durų, užraktų ir kitus ūkinio inventoriaus remonto darbus. Mokėti suteikti pirmąją pagalbą.

Išmanyti einamojo remonto darbų, kanalizacijos, vandentiekio ir santechnikos, elektros sistemų technologijas, atlikimo terminus, eiliškumą ir tvarką.

 

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,8 (1230,80 Eur)
5. Psichologas (0,75 etato) Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71 (1250,71 – 1757,51 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo)

* Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

** Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažas (metais).

*** Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.