Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Individualios priežiūros darbuotojas pareigybės lygis C

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę (1 etatas).

Darbo vieta – Pajūrio paramos šeimai padalinys, Ateities g. 4, Pajūris, Šilalės r.

Sudaroma terminuota darbo sutartis iki į pareigas grįš darbuotojas.

Pagrindinės funkcijos: dirba komandoje su socialiniais darbuotojais, kitais specialistais, nuolat įsitraukia, pats organizuoja ir dalyvauja ugdymo procese, užimtumo ir kitose veiklose, konsultuojasi su socialiniu darbuotoju savo veiklos klausimais, talkina jiems dirbant su paslaugos gavėju, paslaugų gavėjų grupe;

atsižvelgdamas į kiekvieno paslaugų gavėjo amžių, sveikatą ir galimybes, atlieka savitvarką ir ūkines veiklas, padeda ugdyti ir palaikyti darbinius, kasdienius gyvenimo įgūdžius, padeda jiems apsiperkant, ruošiant maistą atliekant buitinius darbus, palaikant švarą ir tvarką patalpose, tvarkant ir prižiūrint teritoriją visais metų laikais;

padeda, konsultuoja, motyvuoja paslaugų gavėjus vykdyti savo pareigas (vidaus tvarkos, elgesio taisyklių laikymasis, namų darbų ruošos atlikimas, pamokų ruoša ir kita).

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

info@uzimtumocentras.lt
tel. (8 449) 70024, (8449) 51250. 
2022-09-29 Turėti socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą arba ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir būti išklausęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus, kurių trukmė 40 valandų, o pradėjęs dirbti per 12 mėnesių  – ne trumpesnius kaip 160 ak. valandų mokymus.

Būti susipažinęs su vaiko teisių apsaugos pagrindų aktualijomis, pagrindiniais socialinių paslaugų teikimą ir socialinio darbo organizavimą reglamentuojančiais teisės aktais, socialinių paslaugų įstatymu, socialinės globos normomis, teikiamų paslaugų aprašais.

Turėti  B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, esant poreikiui vairuoti tarnybinį automobilį.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 6,11 (1105,91 Eur).
2. Slaugytojo padėjėjos pareigybės lygis C (2 pareigybės)

Darbo krūvis – 38 val. per savaitę (1 etatas).

Darbo vieta: paslaugų gavėjų namuose Šilalės rajone.

Sudaroma terminuota darbo sutartis iki į pareigas grįš darbuotojas.

Pagrindinės funkcijos: Slaugytojo padėjėjas slaugos paslaugas asmens namuose gali teikti vienas ir (ar) kartu su slaugytoju.

Slaugytojo padėjėjas turi išmanyti  žmogaus anatomijos ir fiziologijos, patologijos, higienos, farmakologijos pagrindus, slaugos teorijos pagrindus ir mokėti juos taikyti praktikoje,  ekstremalias organizmo būkles ir į jas reaguoti.  Mokėti teisingai techniškai atlikti slaugos veiksmus.

Bendradarbiauja su slaugytoju, kitais įstaigos darbuotojais, teikiančiais socialines paslaugas bei su kitų įstaigų sveikatos priežiūros specialistais.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

info@uzimtumocentras.lt
tel. (8 449) 70024, (8449) 51250. 
2022-09-29 Slaugytojo padėjėju gali dirbti asmuo, išklausęs Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą mokymo programą ir įgijęs slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją (ar jam prilyginamą).

Slaugytojo padėjėjas privalo turėti privalomuosius higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos įgūdžių mokymo programų baigimo pažymėjimus, gebėti suteikti klientui pirmąją medicininę pagalbą.

Slaugytojo padėjėjas kasmet turi kelti savo kvalifikaciją, domėtis darbo naujovėmis.

Slaugytojo padėjėjas savo darbe privalo vadovautis namų nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbo saugos ir sveikatos įvadinio instruktažo bei gaisrinės saugos reikalavimais.

Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir automobilį.

 

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 6,11 (1105,91 Eur).
3. Psichologas (0,75 etato) Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71 (1250,71 – 1757,51 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo)

* Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

** Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažas (metais).

*** Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.