Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Socialinis pedagogas Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija gimnazija@gaudesius.lt; www.gaudesius.lt

stnorb@gmail.com;

mob. 8 618 89 675

2022-08-19 1. aukštasis universitetinis išsilavinimas, socialinio pedagogo kvalifikacija;

2. kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas bendrauti su mokiniais bei tėvais;

3. gebėjimas naudotis IKT (programomis Microsoft Word, Excel, Power Point ir pan.);

4. gebėjimas įvertinti socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius.

 

1346,64 – 1891,45 Eur (priklauso nuo turimos kvalifikacijos ir darbo stažo)
2. Kūno kultūros mokytojas Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija jauniausmok@gmail.com;

tel. (8-449) 55 415;

mob. 8 615 46 354

2022-08-29

15.00 val.

Turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą, kūno kultūros mokytojo kvalifikaciją (kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774); gerus bendravimo su įvairaus amžiaus mokiniais gebėjimus, kūrybiškumą, atsakingumą, iniciatyvumą, komandinio darbo gebėjimus.

 

1250,71-1757,51 Eur (priklauso nuo turimos kvalifikacijos ir darbo stažo)
3. Pajūralio skyriaus virėjas Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija jauniausmok@gmail.com;

tel. (8-449) 55 415;

mob. 8 615 46 354

2022-08-29 15.00 val. Turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą virėjo profesinė kvalifikacija.

 

760,20-1411,80 Eur (priklauso nuo profesinio darbo patirties)
4. Kultūrinių renginių koordinatorius ir organizatorius

Pareigybės lygis – B

Darbo krūvis – 1 etatas (pareigybė)   40 val. per savaitę.

Darbo sutartis – neterminuota (bandomasis laikotarpis 3 mėn.)

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras Irmina Kėblienė

Tel. 8 449 74043
Mob. 8 609 72885,
el. p. info@

silaleskc.lt; irmina.kebliene@silaleskc.lt

2022-08-26

13.45 val.

 

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą  su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kultūros srityje;

2. būti susipažinusiam ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Kultūros centro direktoriaus įsakymais, Kultūros centro vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybės aprašymu;

3. gerai mokėti valstybinę kalbą, žinoti raštvedybos reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu;

4. gebėti valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5. būti pareigingas, sąžiningas, atsakingas, komunikabilus, gebėti greitai orientuotis nenumatytose situacijose;

6. gebėti dirbti komandoje, bendrauti su žmonėmis, vadovaujantis pagarbos žmogui, padorumo ir pavyzdingumo principais.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8,1

 

 

5. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo padėjėjas

50 val. per sav.

Šilalės r., Kvėdarnos darželis „Saulutė“ Valdas Urniežius,

El. p.kvedarnosdarzelis@gmail.com, Tel. Nr. 862037516

2022-08-16 Turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą bet kokią profesinę kvalifikaciją.

 

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 6,0 (1086,00 Eur)
6. Laukuvos seniūnijos ūkvedys Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Raudonienė

El. p. jolanta.raudoniene@silale.lt

Tel. 8 449 45332

2022-08-12 1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

2. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti ūkinius darbus; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3. mokėti naudotis ryšio ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis, ir dirbti  kompiuterio programa „Microsoft Office“;

4. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

5. turėti medicinos įstaigos leidimą dirbti šį darbą;

6. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, seniūno įsakymus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius dokumentų rengimą, ūkinį darbą, darbų saugą, susijusius su priskirtų funkcijų vykdymu.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 5,0 (905,00 Eur)
7. Investicijų ir statybos skyriaus geodezininkas

Su pretendentu laimėjusiu atranką bus sudaroma terminuota darbo sutartis, kol į pareigas sugrįš darbuotojas

Nuoroda į skelbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/investiciju-ir-statybos-skyrius-geodezininkas-322;812500.html

Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Kuzminskaitė

El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. 8 449 45332

Mob. 8 612 31996

2022-08-24

Dokumentai teikiami jungiantis per sistemą https://pm.vataras.lt/

1. turėti aukštąjį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities matavimų inžinerijos krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo, susijusio su geodezija, patirtį;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir  kitus teisės aktus, reglamentuojančius savivaldą, savivaldybės turto valdymą, viešąjį administravimą, geodezinę ir kartografinę veiklą;

4. mokėti naudotis ryšio ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis ir dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, GIS GeoMap, WEB GIS GeoMap, ArcView GIS, AutoCAD Map;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 8,5 (1538,50 Eur)
8. Psichologas (0,75 etato) Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71 (1250,71 – 1757,51 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo)

* Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

** Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažas (metais).

*** Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.