Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Investicijų ir statybos skyriaus geodezininkas

Su pretendentu laimėjusiu atranką bus sudaroma terminuota darbo sutartis, kol į pareigas sugrįš darbuotojas

Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilmas Kuzminskaitė

El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. 8 449 45332

Mob. 8 612 31996

2022-06-21 1. turėti aukštąjį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities matavimų inžinerijos krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo, susijusio su geodezija, patirtį;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir  kitus teisės aktus, reglamentuojančius savivaldą, savivaldybės turto valdymą, viešąjį administravimą, geodezinę ir kartografinę veiklą;

4. mokėti naudotis ryšio ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis ir dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, GIS GeoMap, WEB GIS GeoMap, ArcView GIS, AutoCAD Map;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 8,5 (1538,50 Eur)

 

2. Šilalės kaimiškosios seniūnijos aplinkos tvarkytojas Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilmas Kuzminskaitė

El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. 8 449 45332

Mob. 8 612 31996

2022-06-14 1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;

2. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti ,,B“ kategorijos kelių transporto priemones;

3. ne mažesnę kaip vienų metų šių transporto priemonių vairavimo patirtį;

4. medicinos įstaigos leidimą dirbti šį darbą;

5.būti susipažinusiam su Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, darbo saugos reikalavimais, seniūnijos nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 4,7 (850,70 Eur)

 

3. Pastatų priežiūros darbininkas

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę

 

Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija Direktorius Virginijus Andrejauskas, El.p. direktorius.kaltinenai@gmail.com

Tel. 8 620 88900

2022-06-22 1.    Išmanyti pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininko funkcijas;
2. būti pareigingam, darbščiam
MMA (730,00 Eur)
4. Asmeninio asistentas

Pareigybės lygis – C

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę

Darbo vieta – Paslaugų gavėjų namuose Šilalės rajone.

Pagrindinės funkcijos:

Tarpininkauja ir lydi paslaugų gavėją į reikalingas institucijas, įstaigas ir organizacijas arba pas reikalingus specialistus, tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (psichologinės pagalbos, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių, specialiosios pagalbos centrų teikiamos kompleksinės pagalbos ir kt.).

Ugdo ir palaiko kasdienio gyvenimo įgūdžius  – namų ruošoje. Bendrauja ir bendradarbiauja su paslaugų gavėjo šeima ir jo socialine aplinka.

Pildo reikalinga paslaugų teikimo dokumentaciją.

 

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8 449) 51250 
2022-06-10 Turi  būti išklausęs įžanginius individualios priežiūros personalo mokymus, jei neturi Lietuvos  Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyto išsilavinimo  arba nėra įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento  kvalifikacijos pagal socialinio darbuotojo  padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento  profesinio mokymo programą.

Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialines paslaugas, paslaugų organizavimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą, asmens duomenų teisinę  apsaugą ir kitus teisės aktus.

Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir automobilį.

 

Darbo užmokestis mokamas pagal valandinį atlygį (6 Eur/ val.)
5. Pradinių klasių mokytojas Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija Direktorius Stasys Baubkus

El. p. stasys.baubkus@velius.silale.lm.lt

tel. 8 620 31889

2022-06-30 Baigta pradinio ugdymo mokytojų rengimo programa,  išklausyti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai, įgytos skaitmeninio raštingumo kompetencijos. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,77–10,45 (1346,64-1891,45 Eur). Priklauso nuo pedagoginio darbo stažo
6. Šilalės miesto seniūnijos aplinkos tvarkytojas Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilmas Kuzminskaitė

El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. 8 449 45332

Mob. 8 612 31996

2022-06-10 1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;

2. turėti vairuotojo pažymėjimą, leidžiantį vairuoti lengvąjį automobilį;

3. išmanyti naudojamų įrengimų techninę sandarą ir darbo principus, įrengimų gedimų požymius ir priežastis, darbo priemonių paskirtį, jų panaudojimo galimybes ir būdus, mokėti naudotis mažaisiais mechanizmais, išmanyti  želdinių apsaugą ir priežiūrą, trąšų sudėtį ir naudojimą.

 

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 4,7 (850,70 Eur)

 

7. Psichologas (0,75 etato) Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71 (1250,71 – 1757,51 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo)

 

* Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

** Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažas (metais).

*** Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.