Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Darbininkas – duobkasys UAB „Gedmina“ El. p. info@gedmina.lt

tel. 8 679 94 774

2022-04-15 Privalumas – panaši darbo patirtis 760,00
2. Vyriausiasis specialistas, neįeinantis į struktūrinius padalinius

 

Nuoroda į skelbimą: https://portalas.vtd.lt/lt/pareigybiu-nesanciu-padaliniuose-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;48782.html

Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Kuzminskaitė

El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

 

2022-04-20

 

Dokumentai teikiami jungiantis per sistemą https://pm.vataras.lt/

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

3. studijų kryptis – teisė (arba);

4. studijų kryptis – viešasis saugumas (arba);

arba:

5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

6. darbo patirties sritis – civilinės saugos srities patirtis;

7. darbo patirtis srityje – 1 metai;

8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

9. valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti trečiajai valstybinės kalbos mokėjimo kategorijai keliamus reikalavimus.

10. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Pareiginės algos koeficientas 8,5 (1538,50 Eur)
3. Direktoriaus pavaduotojas (terminuota darbo sutartis, kol į pareigas sugrįš darbuotojas)

 

Pareigybės lygis – A

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba El. p.  info@silsviet.lt

Tel. (8 449) 70088

2022-04-14 1.  turėti aukštąjį universitetinį (pedagoginį) išsilavinimą, edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį;

2.   žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarnybos veiklą;

3. būti susipažinęs su moksleivių vertinimo metodika, gebėti vadovauti specialistų komandai  nustatant  specialiuosius asmens poreikius.

4. gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus, pasidalinti atsakomybe;

5. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, planuoti Tarnybos veiklą;

6. laikytis konfidencialumo principo, neviešinti su asmens duomenimis susijusios informacijos, su kuria susipažino vykdydamas savo pareigas.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 10,54 – 11,9 (1907,74 – 2153,90 Eur)
4. Apskaitininkas kasininkas

Darbo krūvis 40 val. per savaitę.

Pareigybės lygis – B.

Apskaitininkas kasininkas atlieka šias funkcijas:

1. Teisingo skaičių, įrašų ir dokumentų įvedimo, matematinio tikslumo ir tinkamų kodų tikrinimas.

2. Registruoja ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, organizuoja ir tvarko buhalterinę apskaitą vadovaujantis VSAFAS;

3. Darbas kompiuteriais, kuriuose įdiegta apskaitos programinė įranga, registruojant, saugant ir analizuojant informaciją;

4. Direktoriaus pavedimu surašo ir pasirašo apskaitos dokumentus;

5. Atlieka kasos operacijas:

6. Priima, įneša ir išima pinigines lėšas iš lopšelio-darželio sąskaitų banke;

7. Kasos pajamų ir išlaidų dokumentų pagrindu pildo kasos knygą, apskaičiuoja kasos likutį, tikrina faktišką pinigų sumos atitikimą kasos knygoje užfiksuotiems likučiams;

8. Parengia kasos ataskaitą, užtikrinant ataskaitinių duomenų teisingumą;

9. Kontroliuoja gaunamų dokumentų autentiškumą, tikrina piniginių ženklų tikrumą;

10. Tvarko lopšelio-darželio atsargų apskaitą;

11. Pagal tinkamai įformintus dokumentus iš ugdytinių tėvų (globėjų) ar kitų asmenų priima mokestį už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje ir įneša šį mokestį į lopšelio-darželio sąskaitą banke.

12. Dalyvauja materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijoje, tikrina ar inventorizacijos aprašai sudaryti teisingai.

13. Klasifikuoja, apskaito ir apibendrina skaitinius ir finansinius duomenis, rengiant finansinę atskaitomybę ir ją tvarkant žurnaluose, buhalterinėse knygose ir kompiuteriuose.

14. Skaičiuoja, rengia ir išrašo pagal nustatytas procedūras sąskaitas, sąskaitas-faktūras, sąskaitų išrašus ir kitas finansines ataskaitas.

15. Sudaro statistines, finansines, apskaitos ar audito ataskaitas ir lenteles, susijusias su grynųjų pinigų gavimu, išmokėjimu, mokėtinomis ir gautinomis sumomis.

16. Vykdo einamąją finansų kontrolę.

17. Sudaro darbo laiko grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atlieka derinimo procedūras.

Šilalės lopšelis-darželis ,,Žiogelis“ darželis El. p. ziogelis@inbox.lt

Tel. (8 449) 744 96

2022-04-22

Dokumentai teikiami jungiantis per sistemą https://pm.vataras.lt/

 

 

Išsilavinimas – būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų.

Turėti analogišką darbo patirtį, ne mažesnę kaip dviejų metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje, ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį tvarkant viešojo sektoriaus apskaitą;

Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto sandarą ir buhalterinę apskaitą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atsakomybės įstatymą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

Gebėti naudotis informacinėmis technologijomis bei „MS Excel”, „MS Word” programomis. Mokėti dirbti su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS), finansų valdymo apskaitos informacinės sistemos “ Biudžetas VS „ „Fin Net“ programomis;

Žinoti viešojo sektoriaus sąskaitų planą bei buhalterinių sąskaitų korespondencijas, pajamas ir išlaidas ekonominėmis ir funkcinėmis klasifikacijomis.

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,1 – 8,9 (923,10 – 1610,90 Eur)
5. Psichologas (0,75 etato) Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71 (1250,71 – 1757,51 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo)

 

* Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

** Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažas (metais).

*** Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.