Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Darbininkas – duobkasys UAB „Gedmina“ El. p. info@gedmina.lt

tel. 8 679 94774

2022-03-11 Privalumas – panaši darbo patirtis 760,00 Eur
2. Socialinis darbuotojas

Pareigybės lygis -A2 (1 etatas)

Pagrindinės funkcijos: dirba socialinį darbą su šeima ir vaiku, tarpininkauja šeimai dėl pagalbos priemonių. Bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai. Nustatyta teisės aktų tvarka dalyvauja apsiperkant šeimas, gaunančias socialinę piniginę paramą bei kitas valstybės ar savivaldybės numatytas socialines išmokas.

Darbo krūvis: etatas  (40 val. per savaitę).

Darbo sutartis – terminuota iki pareigas grįš darbuotojas.

Darbo vieta – darbas su šeimomis Laukuvos seniūnijoje.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
tel. (8 449) 70024, (8 449) 51250 
2022-03-10

Dokumentai teikiami jungiantis per sistemą https://pm.vataras.lt/

Turėti  socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

1.       Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais , Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

2.       Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir automobilį.

3.

Privalumai: panašaus darbo pobūdžio patirtis.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 7,15 (priklauso nuo profesinės darbo patirties (metais) ir turimos kvalifikacinės kategorijos)

 

 

 

3. Asmeninio asistento

Pareigybės lygis C (2 etatai)

Pagrindinės funkcijos:

Tarpininkauja ir lydi paslaugų gavėją į reikalingas institucijas, įstaigas ir organizacijas arba pas reikalingus specialistus, tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (psichologinės pagalbos, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių, specialiosios pagalbos centrų teikiamos kompleksinės pagalbos ir kt.).

Ugdo ir palaiko kasdienio gyvenimo įgūdžius  – namų ruošoje, Bendrauja ir bendradarbiauja su paslaugų gavėjo šeima ir jo socialine aplinka.

Darbo krūvis: 1 etatas (40 val. per savaitę).

Darbo vietos – Paslaugų gavėjų namuose Šilalės rajone

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
tel. (8 449) 70024, (8 449) 51250
2022-03-10

Dokumentai teikiami jungiantis per sistemą https://pm.vataras.lt/

Turi  būti išklausęs įžanginius individualios priežiūros personalo mokymus, jei neturi Lietuvos  Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyto išsilavinimo  arba nėra įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento  kvalifikacijos pagal socialinio darbuotojo  padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento  profesinio mokymo programą.

Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialines paslaugas, paslaugų organizavimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą, asmens duomenų teisinę  apsaugą ir kitus teisės aktus.

Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir automobilį.

Darbo užmokestis mokamas pagal valandinį atlygį (6 Eur/ val.)
4. Psichologas

Pareigybės lygis -A1 (1 etatas)

Pagrindinės funkcijos: pateikia rekomendacijas, bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, socialinio darbuotojo padėjėjais, socialinių paslaugų namuose gyvenančiais vaikų tėvais (globėjais),dienos socialinės globos paslaugų gavėjais, bei jų tėvais, pedagogais įstaigų vadovais ir kitais suinteresuotais asmenimis.

Konsultuoja, nustato socialinių paslaugų kliento problemas, planuoja veiklas joms spręsti. Tarpininkauja sprendžiant konfliktus: koreguoja grupių tarpasmeninius santykius, rengia metodines priemones.

Darbo krūvis: etatas  (40 val. per savaitę).

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
tel. (8 449) 70024, (8 449) 51250
2022-03-10

Dokumentai teikiami jungiantis per sistemą https://pm.vataras.lt/

Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją.

4.       Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos švietimo, sveikatos ir socialine politika, LR įstatymais ir kitais poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą ir globą, žinoti psichologo darbą reglamentuojančius dokumentus ir jais vadovautis.

5.       Laikytis profesinės psichologo etikos normų.

 

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 10,00

 

 

Darbo užmokestis nuo 1810,00 Eur. priklausomai nuo turimo darbo stažo ir kvalifikacijos.

5. Psichologas (0,75 etato) Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija(specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71 (1250,71 – 1757,51 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo)

 

* Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

** Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažas (metais).

*** Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.