Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Šilalės miesto seniūnijos aplinkos tvarkytojas

Pareigybės lygis D, darbo krūvis – 40 val. per savaitę.

Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Vilma Kuzminskaitė

El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2022-02-25 įskaitytinai Išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos reikalavimai netaikomi Pareiginės algos pastovioji dalis MMA dydžio (730,00 Eur)
2. Kiemsargis-teritorijos tvarkytojas

Pareigybės lygis D, darbo krūvis – 40 val. per savaitę.

Turi gebėti išmanyti:

1.    mechanizuotų valymo ir žolės pjovimo, kitų gerbūvio priežiūros mechanizmų, įrankių techninę sandarą, naudojimo tvarką ir darbo principus, išmanyti želdinių apsaugą ir priežiūrą; barstomųjų medžiagų sandėliavimą ir mišinio proporcijas;

2.    lopšelio-darželio atrakinimo ir užrakinimo grafikus;

3.    priešgaisrinės saugos sistemos veikimo principus ir reikalavimus.

 

Gebėti atlikti šias pagrindines funkcijas:

1.     palaikyti švarą, tvarką visoje lopšelio-darželio teritorijoje;

2.     prižiūrėti lauko teritorijos plotus: surinkti šiukšles, sugrėbti lapus, pjauti žolę, apkasti krūmus ir medžius, purenti, ravėti, laistyti ir prižiūrėti gėlynus, tvarkyti kelkraščius, prižiūrėti šiukšlių konteinerius ir kt;

3.     žiemos metu šluoti, valyti sniegą nuo takų, visoje teritorijoje, barstyti takus smėliu, druska. Visus valymo ir tvarkymo darbus atliekti pagal higienos normų aplinkos įrenginių priežiūros reikalavimus.

Šilalės lopšelis-darželis ,,Žiogelis“ darželis El. p. ziogelis@inbox.lt

Tel. 8 449 744 96

2022-02-28 Išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai netaikomi.

 

 Pareiginės algos pastovioji dalis MMA dydžio (730,00 Eur)
3. Vyriausiasis buhalteris

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę

Šilalės r., Kvėdarnos darželis „Saulutė“ Valdas Urniežius,

El. p. kvedarnosdarzelis@gmail.com,

Tel. 8 620 37516

2022-03-01 1.    Turėti aukštąjį buhalterinį, finansinį arba ekonominį išsilavinimą;

2.    Turėti analogišką darbo patirtį, ne mažesnę kaip dviejų metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje, ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį tvarkant viešojo sektoriaus apskaitą.;

3.    Gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS);

1.       4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema „Biudžetas vs“.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 8,5 (1538,50 Eur)

 

4. Socialinis darbuotojas pareigybės lygis -A2

Pagrindinės funkcijos:

Dirba su vaikų dienos centrą lankančiais vaikais individualiai ir grupėje, sprendžia problemas dėl kurių vaikams kyla sunkumų – pagrindinių vaiko reikmių tenkinimas, adaptacija, saugumo užtikrinimas, mokymosi motyvacija, lankomumas, užimtumas, elgesys, profesinis orientavimas ir kt.

Bendrauja ir bendradarbiauja su vaiku, jo šeima, artimaisiais, komandos nariais, įstaigos darbuotojais ir kitomis institucijomis. Pildo vaikų dienos centro lankytojų žiniaraštį ir kitą reikalingą dokumentaciją.

Darbo krūvis: 1 etatas  (40 val. per savaitę)

 

Darbo vieta – Kaltinėnų vaikų dienos centras, Varnių g. 19, Kaltinėnai.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

info@uzimtumocentras.lt
tel. (8 449) 70024, (8449) 51250. 
Dokumentai priimami iki 2022 m. kovo 1 d.

Dokumentai teikiami jungiantis per sistemą https://pm.vataras.lt/

 

2.       1.  Turėti aukštąjį socialinio darbo ar prilyginamo šiai krypčiai išsilavinimą.

3.     Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą, raštvedybos taisyklėmis, dokumentų įforminimo reikalavimais.

4.     Vadovautis  socialinių paslaugų namų nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, laikytis profesinės etikos normų, demokratiškumo, humaniškumo principų.

1.

Privalumai: panašaus darbo pobūdžio patirtis.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 7,15 (1294,15 Eur)

Darbo užmokestis

priklausomai nuo profesinės darbo patirties (metais) ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

5. Šilalės miesto seniūnijos vairuotojas Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Vilma Kuzminskaitė

El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2022-02-24 įskaitytinai 1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;

2. Turėti vairuotojo pažymėjimą, leidžiantį vairuoti lengvąjį automobilį;

3. Turėti medicinos įstaigos leidimą šį darbą dirbti;

4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vairavimo patirtį;

5.      Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, Vidaus 3.darbo tvarkos taisykles, kūriko sa4.ugos ir sveikatos instrukciją, seniūnijos ir šiuos nuostatus, naudojamų įrengimų techninę sandarą ir darbo principus, įrengimų gedimų požymius ir priežastis.

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 4,9 (886,90 Eur)
6. Šilalės miesto seniūnijos aplinkos tvarkytojas Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Vilma Kuzminskaitė

El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2022-02-24 įskaitytinai 1. Turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;

2. Turėti vairuotojo pažymėjimą, leidžiantį vairuoti lengvąjį automobilį;

3. Turi išmanyti naudojamų įrengimų techninę sandarą ir darbo principus, įrengimų gedimų požymius ir priežastis, darbo priemonių paskirtį, jų panaudojimo galimybes ir būdus, mokėti naudotis mažaisiais mechanizmais, išmanyti  želdinių apsaugą ir priežiūrą, trąšų sudėtį ir naudojimą.

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 4,7 (850,70 Eur)
7. Ugniagesys gelbėtojas Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba Evaldas Lazdauskas,

El. p. savgaisrine@gmail.com,

Tel. 8 616 22943

2022-02-23, 17:00 val. 1.    Būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;

2.    Būtina turėti ugniagesio gelbėtojo pažymėjimą, turi būti suteikta teisė dirbti su kvėpavimo organų apsaugos aparatais;

3.    Būti nepriekaištingos reputacijos ( reikalavimai išdėstyti Priešgaisrinės saugos įstatyme);

4.     Būtina turėti „C” kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

5.     Būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti ugniagesio gelbėtojo pareigas savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje (reikalavimai išdėstyti Priešgaisrinės saugos įstatyme);

6.    Būti tokio fizinio parengtumo, kuris leistų eiti ugniagesio gelbėtojo pareigas savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje (reikalavimai išdėstyti Priešgaisrinės saugos įstatyme);

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 4,7 (850,70 Eur.), papildomai mokama už naktines ir šventines valandas
8. Administratorius-projektų vadovas

 

Administratorius-projektų vadovas privalo:

·  vykdyti Bendrovės direktoriaus nurodymus ir užduotis;

·  dalyvauja nustatant įmonės veiklos tikslus, nagrinėja ir planuoja strateginės plėtros klausimus;

·   potencialių klientų ir tiekimo rinkų nustatymas;

·   teikiamų paslaugų kokybės tobulinimas; sutarčių sudarymo koordinavimas ir kontrolė;

·   dalyvauja rengiant, įforminant ir išleidžiant organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus;

·   dalyvauja rengiant verslo ir aplinkosauginius planus, projektus;

·  organizuoja ir dalyvauja, derybose ir pristatymuose;

·   kartu su kitais struktūrinių padalinių vadovais rūpinasi organizacinės ir informacinės    technikos įsigijimu, eksploatavimu, efektyviu funkcionavimu ir saugumu;

·   vadovauja įvairiems  projektams pagal kompetenciją;

·   ruošia viešųjų pirkimų taisykles ir kitus dokumentus susijusius su viešaisiais pirkimais;

·   koordinuoja bendrovės viešųjų pirkimų organizavimą ir atlikimą, siekia, kad taupiai ir racionaliai būtų naudojamos viešiesiems pirkimams skirtos lėšos, mažinamos pirkimų organizavimo išlaidas;

·   kartu su kitais Bendrovės padalinių darbuotojais organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;

·   priima, apibendrina ir sistemina Bendrovės padalinių teikiamą informaciją apie planuojamus atlikti viešuosius pirkimus ir iki einamųjų metų sausio 15 dienos sudaro pirkimų suvestinę pagal pirkimo vertes;

·   teisės aktų nustatyta tvarka skelbia išankstinius skelbimus apie numatomus pirkimus, skelbimus apie pirkimą, pirkimo sutarties sudarymą, projekto konkurso rezultatus;

·   dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe, tvarko visą dokumentaciją, susijusią su viešaisiais pirkimais ir perduoda ją Bendrovės archyvą saugojimui;

·   konsultuoja Bendrovės padalinių specialistus, rengiančius pirkimo dokumentus;

·   kaupia ir analizuoja informaciją apie Bendrovės atliktus arba nutrauktus viešuosius pirkimus, apibendrina rezultatus bei padarytas klaidas, jų priežastis ir tobulina pirkimo dokumentus, procedūrų vykdymą atliekant naujų viešųjų pirkimų procedūras, siekiant išvengti klaidų perduoda informaciją Bendrovės specialistams, rengiantiems pirkimo dokumentus;

·   ruošia dokumentus teismui susijusius su bendrovės veikla ir suderinus su Bendrovės direktoriumi teikia teismui, esant reikalui atstovauja Bendrovę teisme;

·   analizuoja civilinius ieškinius;

·   savo kompetencijos ribose ruošia dokumentų projektus ir teikia juos  Bendrovės direktoriui.

·   užtikrinti prisijungimo prie vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų techninių sąlygų išdavimą ir parengtų projektų, atitinkančių išduotoms prisijungimo sąlygoms, derinimą;

·   atlieka sąmatų rengimą ir skaičiavimus.

UAB ,,Šilalės vandenys“ El. p. info@silalesvandenys.lt

Tel. (8 449) 74205

2022-02-22 1.    Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2.    Turėti ne mažiau, kaip trijų metų darbo patirtį;

3.    Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

4.    Puikiai mokėti lietuvių kalbą;

5.    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;

6.    Mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, AutoCad, MS Outlook, Internet Explorer programomis;

7.    Žinoti UAB „Šilalės vandenys“ struktūrą ir darbo organizavimo tvarką, vystomus gamybos procesus, pajėgumus ir teikiamas paslaugas;

8.    Žinoti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymų, Lietuvos Respublikos darbo kodekso, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų ir normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių vandentvarkos įmonių veiklą, reikalavimus;

9.    Žinoti vandentvarkos ūkio technologijos pagrindus, mokslo ir technikos pasiekimus vandentvarkos srityje bei pažangių vandentvarkos įmonių patirtį;

10.  Žinoti darbo saugos ir sveikatos, civilinės saugos, saugos technikos, statybos, gamybinės sanitarijos ir gaisrinės saugos taisykles ir normas;

 

1400,00 Eur
9. Vandentvarkos inžinierius (bus sudaroma terminuota darbo sutartis, kol į pareigas sugrįš darbuotojas)

 

Vandentvarkos inžinierius:

·      Užtikrina vandenviečių įrengimų ir įrenginių teisingą eksploataciją, organizuoja profilaktikos ir remonto darbus juose;

·      Užtikrina, kad būtų nustatytos, pažymėtos ir aptvertos vandenviečių sanitarinės zonos;

·      Užtikrina artezinių gręžinių teisingą ir saugią eksploataciją;

·      Užtikrina vandentiekio tinklų, šulinių, gaisrinių hidrantų, uždaromosios armatūros teisingą eksploataciją, stebi jų techninę būklę, tvarko techninę ir išpildomąją dokumentaciją;

·      Informuoja atsakingus darbuotojus apie gedimus ir avarijas vandentiekio ir nuotekų tinkluose;

·      Organizuoja vandens apskaitos prietaisų gręžiniuose ir pas abonentus-vartotojus keitimą, patikrą ir užtikrina teisingą jų eksploataciją;

·      Organizuoja vandens apskaitos prietaisų įrengimą naujiems abonentams-vartotojams;

·      Užtikrina vandenviečių įrengimų, gręžinių, vandentiekio bokštų paruošimą žiemos sezonui;

·      Užtikrina paduodamo į tinklus vandens kokybę, tuo tikslu vykdant vandens dezinfekavimo ir kitus profilaktikos darbus (vandens siurblinių, gręžinių, vandentiekio bokštų valymas, dažymas ir pan.);

·      Organizuoja geriamo vandens pristatymą į vandens tyrimo laboratoriją iš artezinių gręžinių, vandens gerinimo įrenginių ir vartotojų vidaus tinklų pagal grafiką suderintą su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba;

·      Atstovauja bendrovę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinimų metu;

·      Teikia Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pranešimus apie vandens tiekimo sąlygų pasikeitimus, programinės priežiūros metines ataskaitas, programinės priežiūros planus;

·      Teikia atnaujinimus ir papildymus bendrovės internetinei svetainei susijusius su vandentvarka, pateikia programinės priežiūros rezultatus geriamojo vandens vartotojams;

·      Pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį, sudaro dispečerių darbo grafikus, vandentiekio tarnybos darbuotojų atostogų grafikus;

·      Teikia siūlymus vandentiekio tinklų plėtrai bei vandenviečių modernizavimui, būtiniems remonto, atnaujinimo darbams ir kt.;

·      Analizuoja vandenvietėse įrengtų vandens apskaitos prietaisų parodymus, siekiant nustatyti atsiradusius vandentiekio tinklų gedimus;

·      Dalyvauja ruošiant naujų vandenviečių statybos dokumentus, parenkant technologijas ir kt.;

·      Vykdo kitus Bendrovės direktoriaus nurodymus, neprieštaraujančius bendrovės įstatams, vidaus darbo tvarkos taisyklėms ir pareigybiniams nuostatams.

UAB ,,Šilalės vandenys“ El. p. info@silalesvandenys.lt

Tel. (8 449) 74205

2022-03-04 įskaitytinai 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, sugebėti bendrauti su žmonėmis, mokėti dirbti kompiuteriu;

2. Savo veikloje vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, Bendrovės direktoriaus įsakymais, direktoriaus pavaduotojo nurodymais ir pareiginiais nuostatais.

3. Inžinierius tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui.

1400,00 Eur
10. Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje (pareigybės lygis – B). Veiklos sritis –   sveikatos priežiūra ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (Šilalės r. Kvėdarnos darželis „Saulutė“).

(0,5 etato darbo krūviu sudaroma neterminuota sutartis).

Nuoroda į skelbimą: https://www.silalesvsb.lt/veikla/konkursai/

 

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Loreta Petkuvienė,

Tel. (8 449) 46794, 8 684 53450

el. paštas sveikatos.biuras@gmail.com.

 

1. Specialistas privalo turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą ir bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą.

2. Aprašo 1. punkte nurodytą kvalifikaciją turinčiam specialistui prilyginamas specialistas, Lietuvos Respublikoje baigęs vieną iš šių studijų programų (punktas galioja iki 2024 m. liepos 1 d.):

2.1. medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto (išskyrus burnos higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, bendrosios  praktikos  slaugytojo  ir  turintis  atitinkamos  profesinės  kvalifikacijos diplomą, iki 2014 m. sausio 1 d. dirbęs ar tebedirbantis specialistu, atsakingu už sveikatos priežiūrą mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ugdymo programą, ir papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 36 val. visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo kursus, suderintus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;

2.2. medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto (išskyrus burnos higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo ir turintis atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomą, dirbantis specialistu, atsakingu už sveikatos priežiūrą mokykloje, vykdančioje bendrojo ugdymo programą, ar profesinėje mokymo įstaigoje, ir papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 160 val. visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo kursus, suderintus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos Sąjungos strateginio planavimo dokumentus vaikų ir paauglių sveikatos, augimo bei vystymosi klausimais;

4. išmanyti dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;

5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

6. turėti gerus komunikacijos, informacijos sisteminimo, pristatymo, analizavimo, interpretavimo ir apibendrinimo įgūdžius bei organizacinius gebėjimus.

7. Būti nepriekaištingos reputacijos.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,2

(561,10 Eur)

 

11. Psichologas (0,75 etato) Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija(specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71 (1250,71 – 1757,51 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo)

 

* Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

** Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažas (metais).

*** Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.