Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Mokytojo padėjėjas

 

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija Direktorius Stasys Baubkus

El. p.

stasys.baubkus@velius.silale.lm.lt

Tel. 8 620 31889

2022-01-05 Įgytas vidurinis išsilavinimas Pareiginės algos  koeficientas 5,0 (678,75 Eur, 0,75 etato)
2. Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūnas

Nuoroda į skelbimą: https://portalas.vtd.lt/lt/silales-kaimiskoji-seniunija-seniunas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;47446.html

Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Kuzminskaitė

El. p. vilma.kuzminskaite@silalelt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2022-01-06

Prašymai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą pasiekiamą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

3. studijų kryptis – teisė (arba);

4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

5. studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

7. darbo patirtis srityje – 5 metai;

8. Transporto priemonių pažymėjimai.

9. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 10,5 (1900,50 Eur)
3. Instruktorius-gelbėtojas (baseino)

Pareigybės paskirtis – organizuoti Šilalės sporto ir laisvalaikio centro lankytojų sveikatinimo mokymus, mokymo grupių ugdymą ir individualių mokymo paslaugų teikimą.

Šilalės sporto mokykla El.p silalessm@gmail.com;

Tel. (8 449) 56254

2022-01-05

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1.  Išsilavinimas – aukštasis

universitetinis.

2.  Mokymo/studijų programa –

Kūno kultūros ir sporto edukologija, andragogika arba būti išklausius pedagoginių ir psichologinių žinių kursų programą.

3. Geri plaukimo įgūdžiai.

4.  Bendravimo psichologijos,

profesinės etikos ir pedagoginio elgesio kultūros pagrindai.

Pareiginė alga 920,40 Eur

(1.0 etatas)

4. Vyr. virėja

Pareigybės paskirtis –  organizuoti Šilalės sporto ir laisvalaikio centro kavinės darbą.

 

Šilalės sporto mokykla El. p. silalessm@gmail.com;

Tel. (8 449) 56254

2022-01-05

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1.Išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštesnysis ar spec. vidurinis, įgytas iki 1995 metų;

2. Išmanyti ir žinoti:

2.1.Gamybinę ir prekybinę veiklą, apimančią maisto produktų priėmimą ir laikymą, gamybą, pardavimą ir jo vartojimo organizavimą;

2.2.Darbo apskaitos ir kalkuliacijos taisykles;

2.3.Maisto išdavimo, pagalbinių

patalpų, įrangos, indų,  inventoriaus, įrankių atitikimą higienos normoms ir savalaikį jų atnaujinimą, saugos darbe, priešgaisrinės apsaugos ir kitų kavinėms keliamus reikalavimus.

Pareiginė alga 867,30 Eur

(1,0 etatas)

5. Psichologas (0,75 etato) Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

  Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija(specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71 (1250,71 – 1757,51 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo)
6. Bendrosios praktikos slaugytojas VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras Vyr. gydytojas Kornelijus Andrijauskas

Tel. (8 449) 57267, 57176

  Turėti galiojančią licenciją verstis bendrosios praktikos slauga Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką
7. Bendrosios praktikos gydytojas VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras Vyr. gydytojas Kornelijus Andrijauskas

Tel. (8 449) 57267, 57176

  Turėti galiojančią licenciją verstis šeimos gydytojo praktika Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką

 

* Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

** Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažas (metais).

*** Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.