Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Nuoroda į skelbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/centralizuoto-buhalterines-apskaitos-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;47288.html

Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Kuzminskaitė

El.p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2021-12-22

 

Prašymai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą pasiekiamą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

3. studijų kryptis – apskaita (arba);

arba:

4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

5. darbo patirties sritis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;

6. darbo patirtis srityje – 1 metai;

arba:

7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

8. darbo patirties sritis – finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse;

9. darbo patirtis srityje – 1 metai;

 

Pareiginės algos koeficientas 8,3 (1469,10 Eur)
2. Bendrųjų reikalų-daugiabučių namų renovacijos specialistas(-ė) UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ El. p. info@silalesst.lt

Tel. (8 449) 74491

2021-12-23

16.00 val.

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą inžinerinį išsilavinimą;

2. gerai išmanyti Statybos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybų sritį;

3. išmanyti dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius daugiabučių namų atnaujinimo veiklos sritį;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, pasirinkti prioritetus, bei pagal kompetenciją rengti išvadas, pastabas, pasiūlymus, gebėti savarankiškai priimti sprendimus;

6. mokėti rengti tvarkomuosius bei kitus dokumentus;

Mokėti analizuoti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu – kompiuterinėmis programomis ,,MS Word“, ,,MS Exel“, ,,MS Outlook“, ,,Internet Explorer“ ir kt;

10. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti lengvąjį automobilį;

11būti atsakingas, pareigingas, darbštus, kūrybingas, gebėti bendrauti.

 

1600,00 Eur.

3. Psichologas (0,75 etato) Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

  Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija(specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71 (1223,07 – 1718,67 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo)
4. Bendrosios praktikos slaugytojas VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras Vyr. gydytojas Kornelijus Andrijauskas

Tel. (8 449) 57267, 57176

  Turėti galiojančią licenciją verstis bendrosios praktikos slauga Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką
5. Bendrosios praktikos gydytojas VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras Vyr. gydytojas Kornelijus Andrijauskas

Tel. (8 449) 57267, 57176

  Turėti galiojančią licenciją verstis šeimos gydytojo praktika Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką

 

* Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

** Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažas (metais).

*** Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.