Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Gydytojas kardiologas, 38.0 val. darbo savaitė. VšĮ Šilalės

rajono  ligoninė

El. p. info@silalesligonine.lt

Tel. (8 449) 74235

2021-11-30 Turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą ir medicinos gydytojo galiojančią licenciją   ,( išduotą VASPVT prie SAM), būtina darbo patirtis. Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką.
2. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Nuoroda į skelbimą: https://portalas.vtd.lt/lt/teises-personalo-ir-civilines-metrikacijos-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;47083.html

Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Kuzminskaitė

El. p. vilma.kuzminskaite@silalelt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2021-12-07

 

Prašymai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą pasiekiamą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – teisė;

arba:

3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

4. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis;

5. darbo patirtis srityje – 1 metai;

 

Pareiginės algos koeficientas 9,1 (1610,70  Eur)
3. Slaugytojo padėjėjas, 38 val. darbo savaitė VšĮ Šilalės rajono ligoninė El. p. info@silalesligonine.lt

Tel. (8 449) 74235

2021-11-26 1. Turėti slaugytojo padėjėjo pažymėjimą ir spaudo numerį išduotą, (VASPVT prie SAM);

2. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

3. Žinoti apie patalpų, daiktų, įrenginių paviršių, medicinos prietaisų cheminės dezinfekcijos priemones;

4. Būtina darbo patirtis.

Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką.
4. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Šilalės meno mokykla El. p.  silmenmo@gmail.com

Mob. +370 686 42 857

2021-12-06 1. Turėti meno krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą;

3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

4. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 10,5–10,8.
5. Psichologas (0,75 etato) Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

  Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija(specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71 (1223,07 – 1718,67 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo)
6. Bendrosios praktikos slaugytojas VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras Vyr. gydytojas Kornelijus Andrijauskas

Tel. (8 449) 57267, 57176

  Turėti galiojančią licenciją verstis bendrosios praktikos slauga Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką
7. Bendrosios praktikos gydytojas VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras Vyr. gydytojas Kornelijus Andrijauskas

Tel. (8 449) 57267, 57176

  Turėti galiojančią licenciją verstis šeimos gydytojo praktika Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką

 

* Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

** Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažas (metais).

*** Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.