Visuomenės informavimo apie laisvas darbo vietas Šilalės rajono savivaldybės įstaigose ir įmonėse tvarkos aprašo priedas

Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvą darbo vietą
pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką.

Eil. Nr. Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir/ar kt.) Darbdavys Darbdavio atstovas (el. paštas, telefonas) Data, iki kurios priimami prašymai Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir/ar kt.) Mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) (Eur)
1. Psichologas

Darbo krūvis – 30 val. per savaitę (0,75 etato)

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija direktorius@pajuris.silale.lm.lt
tel. 8 610 34 900
2021-08-31 Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,89–8,28
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Darbo krūvis – 20 val. per savaitę (0,5 etato)

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija direktorius@pajuris.silale.lm.lt
tel. 8 610 34 900
2021-06-24 Aukštasis pedagoginis universitetinis išsilavinimas, ne mažesnė kaip 3 metų pedagoginio darbo patirtis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 10,44–10,49
3. Matematikos mokytojas Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija direktorius@pajuris.silale.lm.lt
tel. 8 610 34 900
2021-08-31 Turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją, baigęs matematikos mokytojų rengimo, matematikos ar statistikos studijų programą Koeficientas priklauso nuo darbo stažo, kategorijos ir darbo krūvio
4. Muzikos mokytojas Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija direktorius@pajuris.silale.lm.lt
tel. 8 610 34 900
2021-08-31 Turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją, baigęs bet kurią muzikos mokytojų rengimo programą Koeficientas priklauso nuo darbo stažo, kategorijos ir darbo krūvio
5. Vyr. virėjas Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija direktorius@pajuris.silale.lm.lt
tel. 8 610 34 900
2021-08-31 Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir virėjo kvalifikaciją Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,0
6. Psichologas (1,0 etatas) Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija Direktorius Stasys Baubkus
stasys.baubkus@velius.silale.lm.lt
tel. nr. 8 620 31889
Iki 2021-08-01 Aukštasis universitetinis išsilavinimas (psichologijos ir bakalauro, ir magistro laipsnis) Priklauso nuo pedagoginio darbo stažo nuo 1042,53 iki 1465,56 EUR neatskaičius mokesčių (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,89 – 8,28)
7. Bendrosios praktikos slaugytojas VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras Vyr. gydytojas Kornelijus Andrijauskas,
Tel. (8-449) 57267, (8-449) 57176
Turėti galiojančią licenciją  verstis bendrosios praktikos slauga Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką
8. Bendrosios praktikos gydytojas VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras Vyr. gydytojas Kornelijus Andrijauskas,
Tel. (8-449) 57267, (8-449) 57176
Turėti galiojančią licenciją  verstis šeimos gydytojo praktika Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką

* Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

** Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažas (metais).

*** Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.