Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Investicijos
 • Strateginis plėtros planas
  Įgyvendinti projektai
  ES parama
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

  Skyriaus vedėja: Rasa Kuzminskaitė

  Tel.: (8 449) 76 121, mob. 8 687 45 040
  El. paštas rasa.kuzminskaite@silale.lt

  307 kabinetas

  Gimimo metai: 1963 11 07

  Išsilavinimas: aukštasis universitetinis

  Specialybė: matematikos mokytoja, edukologija

  Darbo įstaigoje pradžia:

  Nuo 1995 04 27 Švietimo skyriaus vedėja;

  Nuo 2007 07 02 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

   

  Skyriaus darbuotojai:

  Pareigos, vardas, pavardė Kontaktai

  Vedėjos pavaduotoja kultūrai
   Jovita Voverienė

  (8 449) 76 121
   8 698 55675
  jovita.voveriene@silale.lt
   306 kab.


   Jaunimo reikalų koordinatorė – 
   Danguolė Jakštienė
   

   (8 449) 76 121
   8 614 00622
   danguole.jakstiene@silale.lt
   306 kab.

  Vyriausioji specialistė
   Ona Aurylienė 
   
                                   

  (8 449) 76 135
   8 672 94025
  ona.auryliene@silale.lt
   304 kab.

  Vyriausioji specialistė
   Akvilina Žąsytienė

  (8 449) 76 135
   8 671 70585
  akvilina.zasytiene@silale.lt
   304 kab.

  Kultūros paveldo apsaugos vyriausioji specialistė 
   Jurgita Viršilienė

   

  (8 449) 76 135
   8 673 25483
  jurgita.virsiliene@silale.lt
  312 kab. 

  Mėnesio veiklos programos

  2017-2018 MOKSLO METŲ ŠILALĖS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORINIS PLANAS

  2017 m. Lietuvos mokinių olimpiadų ir konkursų Šilalės rajone grafikas 

  2017 m. olimpiadų dalyvių lentelė

  2016-2017 m. m. Lietuvos mokinių olimpiadų ir konkursų Šilalės rajone rezultatai

  Neformaliojo švietimo programų vykdytojams

  Besimokančių mokinių skaičius Šilalės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose

  Skyriaus funkcijos

  • tiria ir vertina švietimo būklę, analizuodamas kaip tenkinami vaikų ir suaugusiųjų asmenų švietimo poreikiai savivaldybėje;

  • rengia Savivaldybės strateginio švietimo plano projektą ir Savivaldybės švietimo tarybai pritarus teikia jį Savivaldybės tarybai tvirtinti ir įgyvendina patvirtintą planą;

  • rengia Savivaldybės metinės švietimo veiklos programą, Savivaldybės švietimo tarybai pritarus teikia ją Savivaldybės merui tvirtinti ir įgyvendina patvirtintą programą;

  • dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektus švietimo, kultūros ir sporto veiklos programoms įgyvendinti;

  • rengia tikslines švietimo programas, teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti ir organizuoja patvirtintų programų įgyvendinimą;

  • teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl sąlygų vaikų privalomajam švietimui vykdyti sudarymo, visuotinio švietimo prieinamumo, mokyklų tinklo formavimo pagal Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją;

  • teikia informaciją mokiniams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) apie Savivaldybės mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas;

  • teikia siūlymus dėl švietimo informacinės sistemos tvarkymo; teikia Švietimo ir mokslo ministerijai, valstybinės švietimo priežiūros institucijoms ir visuomenei Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę;

  • vykdo valstybės švietimo stebėseną vadovaudamasis Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo stebėsenos rodikliais ir jo nustatyta tvarka;

  • inicijuoja Savivaldybės švietimo savivaldos institucijų kūrimąsi;

  • koordinuoja Savivaldybės mokyklų vadybinę veiklą; konsultuoja mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes dėl ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo;

  • koordinuoja Savivaldybes tarybai pavaldžių mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų veiklą teikiant informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą mokiniams ir pedagoginę pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems skurdžiai gyvenančių šeimų vaikams;

  • analizuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimus;

  • prižiūri mokyklų veiklą, pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Mokyklos veiklos priežiūros nuostatus ir kitus teises aktus;

  • organizuoja mokyklų vadovų ir mokytojų atestavimą Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

  • prižiūri reorganizuojamų, likviduojamų ar pertvarkomų mokyklų mokymosi sutartyse numatytų mokyklų įsipareigojimų mokiniams vykdymą;

  • organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių pagrindinės mokyklos mokinių pasiekimų vertinimą ir brandos egzaminus;

  • nustatyta tvarka organizuoja ir tvarko Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą;

  • nustato mokyklų nelankančių vaikų skaičių ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindami Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymąsi pagal privalomojo švietimo programas;

  • rengia ir organizuoja Savivaldybės nekilnojamo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo ir kitų paveldosaugos programų vykdymą;

  • inicijuoja ir organizuoja kultūros paveldo objektų skelbimą Savivaldybės saugomais;

  • kaupia informaciją apie į registrą įrašytas kultūros vertybes, esančias Savivaldybės teritorijoje;

  • organizuoja Savivaldybei priklausančių nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą;

  • konsultuoja Savivaldybės kultūros įstaigų, mokyklų vadovus ir bendruomenes, visuomenines organizacijas dėl kultūrinio švietimo proceso organizavimo ir turinio įgyvendinimo;

  • kaupia informaciją apie Savivaldybės kultūros įstaigų veiklą ir būklę, ją analizuoja ir vertina valstybinės ir regioninės kultūros ir švietimo plėtotės požiūriu;

  • organizuoja ir prižiūri vaikų vasaros poilsį Savivaldybėje;

  • tiria piliečių ir institucijų prašymus, pareiškimus ir skundus Savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų ir kultūros įstaigų veiklos klausimais;

  • Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka tiria nelaimingus atsitikimus su mokiniais;

  • tikrina Savivaldybes mokyklų grupių, klasių užpildymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, Savivaldybės tarybos reglamentuotais teises aktais;

  • tikrina Savivaldybes tarybai pavaldžių bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo mokyklose tarifikuojamų pamokų skaičių ir pedagogines normas, vadovaujantis patvirtintais ugdymo planais;

  • sudaro Savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų statistinių duomenų bendrąsias ataskaitas ir teikia jas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Savivaldybės administracijos Finansų skyriui;

  • tvarko brandos atestatų, pagrindinio išsilavinimo ir kitų pažymėjimų apskaitą ir teikia reikalingas ataskaitas apie jų panaudojimą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai.

  • Rengia sprendimų projektus dėl:

  Savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų nuostatų, jų pakeitimų ir papildymų tvirtinimo;

  Savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų vadovų pareigybių aprašymų, mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašų tvirtinimo;

  mokesčio dydžio nustatymo už Savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų teikiamą neformalųjį švietimą, ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokyklos nuostatuose reglamentuotas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas (pailgintos dienos grupės, popamokinė mokinių priežiūra, studijos, klubai, būreliai, stovyklos, ekskursijos ir kt.);

  neformaliojo vaikų švietimo programų Savivaldybės mokinių atostogų metu vykdymo tvarkos;
  priėmimo į Savivaldybės tarybai pavaldžias mokyklas tvarkos ir aptarnavimo teritorijų bendrojo lavinimo mokykloms nustatymo ir kt.

  mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Savivaldybės institucijoms nustatytą kompetenciją ir organizuoja jų įgyvendinimą;

  įstaigos vadovo priėmimo į pareigas ir atleidimo;

  Savivaldybės kultūros įstaigų nuostatų tvirtinimo;

  pritarimo pavaldžių mokyklų vykdomų formaliojo švietimo programų pasirenkamosios dalies variantams, neformaliojo švietimo programoms, užtikrindami, kad mokyklų vykdomų švietimo programų pasiūla tenkintų vietos bendruomenių poreikius;

  kitais įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytais ar Šilalės rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavestais klausimais.

   

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2017-11-22 15:14:01

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb