Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Investicijos
 • Strateginis plėtros planas
  Įgyvendinti projektai
  ES parama
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Turto valdymo ir ekonomikos skyrius

  Skyriaus vedėja: Reimunda Kibelienė

  Tel.: (8 449) 76 129, mob. 8 612 32 034
  El. paštas reimunda.kibeliene@silale.lt

  201 kabinetas

  Gimimo metai: 1960 01 04

  Išsilavinimas: aukštasis universitetinis

  Specialybė: žemės ūkio ekonomistas organizatorius

  Darbo įstaigoje pradžia:

  2007-12-03 Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vedėja

  Skyriaus darbuotojai:

  Pareigos, nuostatai Vardas, pavardė Kontaktai Kab.nr.

  Vyriausioji specialistė

   

  Reda Aužbikavičiūtė

  reda.auzbikaviciute@silale.lt

  (8 449) 76 129

  210

  Vyresnioji specialistė

   

  Jadvyga Šerpytienė (8 449) 76 139
  jadvyga.serpytiene@silale.lt
  215

  Vyresnioji specialistė

  Nijolė Marozienė (8 449) 76 139
  nijole.maroziene@silale.lt
  215

  Vyresnioji specialistė

   

  Aušra Liaudaitytė (8 449) 76 129
  ausra.liaudaityte@silale.lt
  210
   
  Savivaldybės nuomojamas turtas
   
  Informacija apie Savivaldybės valdomą turtą

  2013 m.

  2012 m.

   
   
  2009 m.
             
       
  PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ ATASKAITOS
   
   
   
  2010.06      

  Skyriaus tikslai, uždaviniai ir funkcijos

   

  Skyriaus tikslai:

  1. Atlikti veiksmus, susijusius su nekilnojamojo turto valdymu, naudojimu ir disponavimu, statinių pripažinimo bešeimininkiais ir perdavimo savivaldybės nuosavybėn, licencijų ir leidimų išdavimu Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytoms veiklos rūšims, verslo ir ekonomikos plėtra, mokinių pavėžėjimu keleiviniu ir mokyklinio transporto vystymu, optimaliu jo panaudojimu, energetikos ūkio vystymu, savivaldybės turto privatizavimu, spręsti gyventojų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis klausimus, vykdyti valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas.

  2. Siekti savivaldybės kontroliuojamų įmonių efektyvumo didinimo, teikti siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl savininko teisių įgyvendinimo savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse.

   

  Skyriaus uždaviniai:

  1. Koordinuoti ir kontroliuoti savivaldybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo.

  2. Tvarkyti dokumentus, susijusius su savivaldybei perduoto valstybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo patikėjimo teise.

  3. Organizuoti bei vykdyti savivaldybės turto privatizavimą.

  4. Vykdyti leidimų bei licencijų išdavimą.

  5. Išdavinėti valstybės garantijas nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų rajono savivaldybės teritorijoje.

  6. Tvarkyti uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose rajono savivaldybei nuosavybės teise priklauso akcijų, ir viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra rajono savivaldybė, dokumentus, kontroliuoti, kad minėtų uždarųjų akcinių bendrovių registravimo duomenys atitiktų Juridinių asmenų registro reikalavimus bei būtų laiku įregistruoti Juridinių asmenų registre.

  7. Koordinuoti savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių ūkinę-finansinę veiklą.

  8. Koordinuoti vartotojų informavimą ir konsultavimą jų teisių gynimo klausimais.

   

  Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  1. Veda Šilalės miesto socialinio būsto apskaitą.

  2. Kaupia ir tvarko statistinius duomenis (išskyrus buhalterinius duomenis) apie visą Savivaldybės nuosavybės ar patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą pagal kitų Savivaldybės administracijos padalinių ir įstaigų nustatyta tvarka pateiktą informaciją; teikia informaciją apie šį turtą ir daiktines teises į jį.

  3. Veda Savivaldybei priklausančio finansinio turto (akcijų, įnašų į viešųjų įstaigų dalininkų kapitalą), Savivaldybės turto perduoto viešosioms įstaigoms ir kitiems subjektams, jei tai nustatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose ar nusprendžia Savivaldybės taryba, naudotis pagal panaudos sutartis, buhalterinę apskaitą.

  4. Veda Valstybei nuosavybės teise priklausančio ir perduoto Savivaldybei patikėjimo teise ilgalaikio materialiojo turto buhalterinę apskaitą, kurį perduoda Turto valdymo ir ekonomikos skyriui.

  5. Organizuoja skyriaus turto inventorizaciją, turto, kuris yra pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymą, atlieka Administracijos skyrių, padalinių, įstaigų, kurios valdo valstybės ir savivaldybės turtą patikėjimo teise, turto analizę.

  6. Rengia savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinių rodiklių suvestines, atlieka ūkinės - finansinės veiklos analizę ir prognozę.

  7. Teikia siūlymus merui, Savivaldybės tarybai dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo, įmonių reorganizavimo, likvidavimo ar jų statuso pakeitimo;

  8. Teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo.

  9. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdo savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimą, organizuoja Šilalės rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos darbą, vykdo savivaldybės gyvenamųjų patalpų privatizavimą (pardavimą) lengvatinėmis sąlygomis.

  10. Vadovaudamasis Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymu sudaro asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus ir ruošia Savivaldybės socialinio būsto nuomos dokumentus, įgyvendina Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarką.

  11. Renka nuomos mokestį iš Šilalės miesto socialinio būsto nuomininkų ir duomenis apie socialinio būsto fondo nuomininkus (skolininkus) pateikia savivaldybės juristams, kurie inicijuoja teisminius procesus dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo.

  12. Organizuoja nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės turto pardavimą viešuose prekių aukcionuose.

  13. Numato ir įgyvendina priemones, Vyriausybės skirtų lėšų, nuomininkų garantijoms vykdyti.

  14. Ruošia licencijų išdavimą, patikslinimą ar papildymą verstis mažmenine prekyba alkoholiu, tabako gaminiais, nefasuotais naftos produktais, supirkti spalvotojo ir juodojo metalo laužą ir atliekas, skirtus parduoti.

  15. Ruošia licencijų ir licencijų kortelių išdavimą ir perregistravimą verstis automobilių transporto ūkine veikla ir vietinio susisiekimo maršrutų aptarnavimo leidimų išdavimą.

  16. Tvarko Savivaldybės teritorijoje esantį bešeimininkį turtą siekiant, kad bešeimininkis turtas būtų įteisintas savivaldybės nuosavybėn.

  17. Ruošia dokumentus ir teikia Registrų centrui užsakymus dėl nekilnojamojo turto inventorizacijos (kadastrinių matavimų atlikimas arba pateikimas koregavimui) ir dėl savivaldybės ir valstybės nekilnojamojo turto teisinės registracijos (pastatų, statinių, kelių ir aikštelių).

  18. Sprendžia komunalinių paslaugų teikimo, šilumos energijos ir vandens tiekimo, vandenvalos, komunalinių atliekų tvarkymo klausimus rajone.

  19. Analizuoja šilumos energijos, vandens tiekimo, komunalinių paslaugų kainas ir teikia pasiūlymus dėl jų nustatymo bei derina jas su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija.

  20. Teikia konsultacijas rajono gyventojams daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimo, veiklos ir reorganizavimo klausimais.

  21. Konsultuoja vartotojus jų teisių gynimo klausimais.

  22. Rengia reikalingus dokumentus dėl Savivaldybės atstovavimo uždarosiose akcinėse bendrovėse;

  23. Koordinuoja rajono moksleivių pavežėjimą į mokyklas, siekiant užtikrinti tinkamą mokinių vežimo į bendrojo ir papildomojo ugdymo įstaigas organizavimą ir efektyvų transporto panaudojimą.

  24. Nagrinėja įmonių, įstaigų, organizacijų ir gyventojų pareiškimus, skundus ir pagal kompetenciją sprendžia keliamus klausimus.

  25. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, sutartis ir susitarimus patvirtinta tvarka ir neviršydamas Skyriaus kompetencijos;

  26. Vykdo kitus Savivaldybės mero, mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimus Skyriaus kompetencijos ribose.

   

   

   

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2017-07-25 08:56:31

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb