Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybės administracija J. Basanavičiaus g. 2 LT-75138 Šilalė Tel.: +370 449 76114 Faks.: +370 449 76 118 El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 188773720


Meras

JONAS GUDAUSKAS
Renginių kalendorius
Vasaris
    2018     
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272801020304
Renginiai
Pilėnų didvyrių paminėjimas
2018-02-24 12:00
Trukmė: 2 val.
Adresas:  Bilionių piliakalnis, Bilionių seniūnija, Šilalės r. savivaldybė

Turto valdymo ir ekonomikos skyrius

Skyriaus vedėja: Reimunda Kibelienė

Tel.: (8 449) 76 129, mob. 8 612 32 034
El. paštas reimunda.kibeliene@silale.lt

201 kabinetas

Gimimo metai: 1960 01 04

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis

Specialybė: žemės ūkio ekonomistas organizatorius

Darbo įstaigoje pradžia:

2007-12-03 Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vedėja

Skyriaus darbuotojai:

Pareigos, nuostatai Vardas, pavardė Kontaktai Kab.nr.

Vyriausioji specialistė

 

Reda Aužbikavičiūtė

reda.auzbikaviciute@silale.lt

(8 449) 76 129

210

Vyresnioji specialistė

 

Jadvyga Šerpytienė (8 449) 76 139
jadvyga.serpytiene@silale.lt
215

Vyresnioji specialistė

Nijolė Marozienė (8 449) 76 139
nijole.maroziene@silale.lt
215

Vyresnioji specialistė

 

Aušra Liaudaitytė (8 449) 76 129
ausra.liaudaityte@silale.lt
210
 
Savivaldybės nuomojamas turtas
 
Informacija apie Savivaldybės valdomą turtą

2013 m.

2012 m.

 
 
2009 m.
           
     
PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ ATASKAITOS
 
 
 
2010.06      

Skyriaus tikslai, uždaviniai ir funkcijos

 

Skyriaus tikslai:

1. Atlikti veiksmus, susijusius su nekilnojamojo turto valdymu, naudojimu ir disponavimu, statinių pripažinimo bešeimininkiais ir perdavimo savivaldybės nuosavybėn, licencijų ir leidimų išdavimu Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytoms veiklos rūšims, verslo ir ekonomikos plėtra, mokinių pavėžėjimu keleiviniu ir mokyklinio transporto vystymu, optimaliu jo panaudojimu, energetikos ūkio vystymu, savivaldybės turto privatizavimu, spręsti gyventojų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis klausimus, vykdyti valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas.

2. Siekti savivaldybės kontroliuojamų įmonių efektyvumo didinimo, teikti siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl savininko teisių įgyvendinimo savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse.

 

Skyriaus uždaviniai:

1. Koordinuoti ir kontroliuoti savivaldybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo.

2. Tvarkyti dokumentus, susijusius su savivaldybei perduoto valstybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo patikėjimo teise.

3. Organizuoti bei vykdyti savivaldybės turto privatizavimą.

4. Vykdyti leidimų bei licencijų išdavimą.

5. Išdavinėti valstybės garantijas nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų rajono savivaldybės teritorijoje.

6. Tvarkyti uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose rajono savivaldybei nuosavybės teise priklauso akcijų, ir viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra rajono savivaldybė, dokumentus, kontroliuoti, kad minėtų uždarųjų akcinių bendrovių registravimo duomenys atitiktų Juridinių asmenų registro reikalavimus bei būtų laiku įregistruoti Juridinių asmenų registre.

7. Koordinuoti savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių ūkinę-finansinę veiklą.

8. Koordinuoti vartotojų informavimą ir konsultavimą jų teisių gynimo klausimais.

 

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. Veda Šilalės miesto socialinio būsto apskaitą.

2. Kaupia ir tvarko statistinius duomenis (išskyrus buhalterinius duomenis) apie visą Savivaldybės nuosavybės ar patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą pagal kitų Savivaldybės administracijos padalinių ir įstaigų nustatyta tvarka pateiktą informaciją; teikia informaciją apie šį turtą ir daiktines teises į jį.

3. Veda Savivaldybei priklausančio finansinio turto (akcijų, įnašų į viešųjų įstaigų dalininkų kapitalą), Savivaldybės turto perduoto viešosioms įstaigoms ir kitiems subjektams, jei tai nustatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose ar nusprendžia Savivaldybės taryba, naudotis pagal panaudos sutartis, buhalterinę apskaitą.

4. Veda Valstybei nuosavybės teise priklausančio ir perduoto Savivaldybei patikėjimo teise ilgalaikio materialiojo turto buhalterinę apskaitą, kurį perduoda Turto valdymo ir ekonomikos skyriui.

5. Organizuoja skyriaus turto inventorizaciją, turto, kuris yra pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymą, atlieka Administracijos skyrių, padalinių, įstaigų, kurios valdo valstybės ir savivaldybės turtą patikėjimo teise, turto analizę.

6. Rengia savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinių rodiklių suvestines, atlieka ūkinės - finansinės veiklos analizę ir prognozę.

7. Teikia siūlymus merui, Savivaldybės tarybai dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo, įmonių reorganizavimo, likvidavimo ar jų statuso pakeitimo;

8. Teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo.

9. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdo savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimą, organizuoja Šilalės rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos darbą, vykdo savivaldybės gyvenamųjų patalpų privatizavimą (pardavimą) lengvatinėmis sąlygomis.

10. Vadovaudamasis Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymu sudaro asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus ir ruošia Savivaldybės socialinio būsto nuomos dokumentus, įgyvendina Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarką.

11. Renka nuomos mokestį iš Šilalės miesto socialinio būsto nuomininkų ir duomenis apie socialinio būsto fondo nuomininkus (skolininkus) pateikia savivaldybės juristams, kurie inicijuoja teisminius procesus dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo.

12. Organizuoja nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės turto pardavimą viešuose prekių aukcionuose.

13. Numato ir įgyvendina priemones, Vyriausybės skirtų lėšų, nuomininkų garantijoms vykdyti.

14. Ruošia licencijų išdavimą, patikslinimą ar papildymą verstis mažmenine prekyba alkoholiu, tabako gaminiais, nefasuotais naftos produktais, supirkti spalvotojo ir juodojo metalo laužą ir atliekas, skirtus parduoti.

15. Ruošia licencijų ir licencijų kortelių išdavimą ir perregistravimą verstis automobilių transporto ūkine veikla ir vietinio susisiekimo maršrutų aptarnavimo leidimų išdavimą.

16. Tvarko Savivaldybės teritorijoje esantį bešeimininkį turtą siekiant, kad bešeimininkis turtas būtų įteisintas savivaldybės nuosavybėn.

17. Ruošia dokumentus ir teikia Registrų centrui užsakymus dėl nekilnojamojo turto inventorizacijos (kadastrinių matavimų atlikimas arba pateikimas koregavimui) ir dėl savivaldybės ir valstybės nekilnojamojo turto teisinės registracijos (pastatų, statinių, kelių ir aikštelių).

18. Sprendžia komunalinių paslaugų teikimo, šilumos energijos ir vandens tiekimo, vandenvalos, komunalinių atliekų tvarkymo klausimus rajone.

19. Analizuoja šilumos energijos, vandens tiekimo, komunalinių paslaugų kainas ir teikia pasiūlymus dėl jų nustatymo bei derina jas su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija.

20. Teikia konsultacijas rajono gyventojams daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimo, veiklos ir reorganizavimo klausimais.

21. Konsultuoja vartotojus jų teisių gynimo klausimais.

22. Rengia reikalingus dokumentus dėl Savivaldybės atstovavimo uždarosiose akcinėse bendrovėse;

23. Koordinuoja rajono moksleivių pavežėjimą į mokyklas, siekiant užtikrinti tinkamą mokinių vežimo į bendrojo ir papildomojo ugdymo įstaigas organizavimą ir efektyvų transporto panaudojimą.

24. Nagrinėja įmonių, įstaigų, organizacijų ir gyventojų pareiškimus, skundus ir pagal kompetenciją sprendžia keliamus klausimus.

25. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, sutartis ir susitarimus patvirtinta tvarka ir neviršydamas Skyriaus kompetencijos;

26. Vykdo kitus Savivaldybės mero, mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimus Skyriaus kompetencijos ribose.

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-07-25 08:56:31