Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Investicijos
 • Strateginis plėtros planas
  Įgyvendinti projektai
  ES parama
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Teisės ir viešosios tvarkos skyrius

   
   Skyriaus vedėjas                                                                       

   

  Skyriaus darbuotojai:

  Pareigos, nuostatai

  Vardas, pavardė Kontaktai Kabinetas
  Vyriausioji specialistė,
   
  atliekanti vedėjo pareigas

  Regina Kvederienė

  (8 449) 76 116

  regina.kvederiene@silale.lt

   

  209
  Kalbos tvarkytoja (vyriausioji specialistė) Aldona Špečkauskienė

  (8 449) 76 116

  aldona.speckauskiene@silale.lt

   

  209

  Vyriausioji specialistė 

  Virginija Bukauskienė

  (8-449) 76125,
   8 685 28 837

  virginija.bukauskiene@silale.lt

   

  220
  Vyriausiasis specialistas Martynas Remeikis

  (8 449) 76 117,
   8 612 32 103
  martynas.remeikis@silale.lt

   

  320

  Vyriausioji specialistė (sanitarijos inspektorė)

  Vita Monkevičienė

  (8 449) 51 019

  vita.monkeviciene@silale.lt

   

  226
   Vyriausioji specialistė  Rita Danilskienė

  (8 449) 76 139

  rita.danilskiene@silale.lt

   214

   

  Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

  Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

  1. užtikrinti, kad savivaldybės institucijų rengiamų tvarkomųjų dokumentų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams ir kitiems teisės aktams;

  2. užtikrinti savivaldybės interesų atstovavimą visų lygių teismuose bei kitose institucijose;

  3. užtikrinti įsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymą;

  Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  1. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų vykdymą ir rengia skyriaus veiklos, kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas bei teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pagal įgaliojimus;

  2. atstovauja pagal įgaliojimą savivaldybei ir jos institucijoms teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, kitose valstybės institucijose;

  3. rengia procesinius dokumentus teismams;

  4. konsultuoja Savivaldybės administracijos, seniūnijų ir Savivaldybės įstaigų (įmonių)  darbuotojus teisiniais klausimais, susijusiais su jų funkcijų ir (ar) pareigų vykdymu;

  5. organizuoja įsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymą ir atstovauja sprendimų vykdymo procese;

  6. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

  7. pagal skyriaus kompetenciją rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus;

  8. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis;

  9. derina visus savivaldybėje rengiamus Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, užtikrina rengiamų savivaldybės institucijų administracinių aktų teisėtumą;

  10. vizuoja savivaldybės vardu sudaromų sutarčių projektus;

  11. teikia ir organizuoja valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimą Šilalės rajono gyventojams;

  12. vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę, bendradarbiauja su kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, kad kuo veiksmingiau būtų užkirstas kelias korupcinėms veikoms;

  13. rūpinasi Savivaldybės dalyvavimu, bendradarbiavimu užtikrinant viešąją tvarką,  kuriant ir įgyvendinant  nusikaltimų  prevencijos programas;

  14. dalyvauja Administracinėje komisijoje prie Savivaldybės tarybos darbe, Savivaldybės visuomeninių administracinių ginčų komisijos darbe;

  15. turėdamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės  pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas už atitinkamuose Administracinių teisės pažeidimų kodekso  straipsniuose numatytus  administracinius teisės pažeidimus;

  16. vykdo valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę rajone:

  16.1. kontroliuoja, kaip savivaldybės teritorijoje laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės norminių aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą;

  16.2. atlieka patikrinimus rajono teritorijoje esančiose firmose, bendrovėse, įstaigose, įmonėse, organizacijose, bendruomenėse pagal Šilalės rajono savivaldybės valstybinės kalbos patikrinimų planą;

  17. redaguoja Administracijos rengiamų teisės aktų, sutarčių projektus, Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, ministerijoms siunčiamus raštus;

  18. derina išorinės reklamos projektus;

  19. pagal kompetenciją organizuoja viešųjų pirkimų konkursus, dalyvauja pirkimo komisijų darbe, rengia prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių bei kitų dokumentų, reikalingų viešojo pirkimo procedūroms atlikti, projektus;

  20. planuoja per finansinius metus numatomų pirkimų poreikius: perkamus objektus, jų kiekius ir numatomas lėšas, sudaro metinius pirkimo planus;

  21. kontroliuoja pirkimų sutarčių vykdymo terminus;

  22. pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant raštų, programų, sprendimų ir įsakymų projektus, viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų įsakymų ir jų projektų, susijusių su viešaisiais pirkimais, rengimo;

  23. konsultuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus bei darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;

  24. priima, apibendrina ir sistemina Savivaldybės administracijos padalinių teikiamą informaciją apie planuojamus atlikti viešuosius pirkimus, skaičiuoja pirkimų vertes ir iki einamųjų metų sausio 31 d. pagal vertes sudaro pirkimų suvestinę;

  25. pildo Supaprastintų pirkimų ir Mažos vertės pirkimų žurnalus;

  26. vykdo viešųjų pirkimų apskaitą, t.y. kaupia informaciją apie atliktus, vykdomus ir nutrauktus viešuosius pirkimus;

  27. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai skelbimų, kurie skelbiami ,,Valstybės žinių“ priede ,,Informaciniai pranešimai“, projektus;

  28. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka rengia ir teikia pirkimo procedūrų ataskaitų projektus derinti Administracijos direktoriui, suderintus teikia Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

  29. atlieka savivaldybės sanitarinę kontrolę, kurią sudaro:

  29.1. savivaldybei pavaldžių institucijų, atsakingų už savivaldybės teritorijos sanitariją, darbo kontrolė;

  29.2. juridiniams ir fiziniams asmenims priklausančių teritorijų sanitarijos ir tvarkos kontrolė;

  29.3. gyventojų apsauga nuo užkrečiamųjų ligų ir žalingų sveikatai veiksnių poveikio;

  30. vykdo savivaldybei priskirto triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo įgyvendinimą;

  31. organizuoja savivaldybės sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimą ir vykdo jų laikymosi  kontrolės  organizavimą, švaros ir  tvarkos   viešose vietose užtikrinimą;

  32. rūpinasi Šilalės rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos vykdymu;

  33. vykdydamas savivaldybėms perduotas valstybės funkcijas:

  33.1. dėl dalyvavimo rengiantis mobilizacijai:

  33.2.  renka informaciją, reikalingą sudaryti mobilizacijos planą, ją apibendrina ir sistemina;

  33.3. sudaro Šilalės rajono savivaldybės mobilizacijos planą, nustatyta tvarka jį koreguoja;

  34. dėl radiacinės saugos:

  34.1. dalyvauja sprendžiant branduolinės energetikos Savivaldybės teritorijoje statybos, rekonstrukcijos ar veiklos nutraukimo klausimus;

  34.2. renka duomenis, reikalingus sudaryti Savivaldybės gyventojų apsaugos radiacinės avarijos planui;

  35. dėl  civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos vykdymo:

  35.1. ruošia rajono Savivaldybės institucijoms norminių aktų projektus civilinės saugos klausimais, kontroliuoja priimtų sprendimų įgyvendinimą;

  35.2. sudaro rajono civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų planą, renka ir sistemina medžiagą jo priedams; paruošia rajono Ekstremalių situacijų operacijų centro nuostatus ir juos koreguoja;

  35.3. organizuoja pagal reikalavimus ekstremaliųjų situacijų valdymo štabo įrengimą; kuria naują perspėjimo ir informavimo sistemą pagal CSD prie VRM pateiktas rekomendacijas;

  35.4. aprūpina individualiomis apsaugos priemonėmis ekstremalių situacijų operacijų centro narius; parenka kolektyvinės apsaugos statinius, nustato jų poreikį pritaikyti žmonių apsaugai nuo pavojingų veiksnių;

  35.5. atlieka įvykusių rajone ir respublikoje ekstremalių situacijų pavojaus bei rizikos analizę, prognozuoja pavojingo poveikio ribas, to poveikio tikimybę, galimų padarinių mastą, žalos dydį, išteklius, reikalingus nelaimės padariniams šalinti; įvertinus aplinkybes, koreguoja Šilalės rajono ekstremaliųjų situacijų planą;

  35.6. ruošia ataskaitas apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriui pagal atitinkamas formas; tikrina pavojingų objektų avarijų likvidavimo planus ir pasirengimą veikti pagal juos; dalyvauja objektų civilinės saugos pratybose ir treniruotėse, ruošia aptarimus ir ataskaitas.

  35.7. ruošia rajono gyventojų evakavimo ir evakuotųjų priėmimo planus, sprendžia evakuotųjų apgyvendinimo klausimus, sudaro apgyvendinimo vietų sąrašus seniūnijose; rengia Savivaldybės sudaromų sutarčių su transportą teikiančiomis organizacijomis projektus, kontroliuoja evakuacijos komisijos sudarymą ir jos darbą.

  35.8.  konsultuoja rajono Savivaldybės teritorijoje esančias įmones, įstaigas, organizacijas, žemės ūkio bendroves, ūkininkus, kooperatines bendroves darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais; teikia metodinę pagalbą įmonių vadovams sudarant ekstremaliųjų situacijų planus ir jų priedus; rengia metodines rekomendacijas įmonių vadovams civilinės saugos pajėgų treniruočių ir pratybų rengimo klausimais.

  35.9. atlieka Administracijos darbuotojų instruktavimą darbų saugos klausimais ir rūpinasi kitais darbų saugos klausimais Administracijoje; tiria Savivaldybės administracijoje įvykusius nelaimingus atsitikimus;

  35.10. organizuoja pašalpų nuo gaisrų nukentėjusiems Šilalės rajono gyventojams apskaičiavimą ir teikia jas patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui;

  36. apskaito ir tvarko riboto naudojimo ir slaptus dokumentus pagal galiojančius teisės aktus ir metodinius šių dokumentų tvarkymo nurodymus; 

  37. vykdydamas kraštovaizdžio, savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymą ir apsaugą, savivaldybės teritorijoje esančių želdynų,  želdinių  apsaugą, tvarkymą ir kūrimą, inventorizaciją, apskaitą,  atskirtųjų želdynų  žemės  sklypų  kadastrinių  matavimų  ir  įrašymo į Nekilnojamojo turto registro organizavimą ir stebėseną:

  37.1. organizuoja aplinkosauginių objektų statybos, vietinės reikšmės saugomų teritorijų ir gamtos paminklų steigimą bei priežiūrą;

  37.2. koordinuoja Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą;

  38. bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje esančių saugomų teritorijų direkcijomis kuriant, tvarkant ir gerinant  aplinkos kokybę ir apsaugą;  

  39. rūpinasi organizaciniais reikalais dėl savivaldybės  saugomų teritorijų steigimo, apsaugos  ir tvarkymo;         

  40. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Administracijos direktoriaus pavedimus.

   

   

   

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-02 11:13:28

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb