Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybės administracija J. Basanavičiaus g. 2 LT-75138 Šilalė Tel.: +370 449 76114 Faks.: +370 449 76 118 El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 188773720


Meras

JONAS GUDAUSKAS
Renginių kalendorius
Vasaris
    2018     
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272801020304
Renginiai
Pilėnų didvyrių paminėjimas
2018-02-24 12:00
Trukmė: 2 val.
Adresas:  Bilionių piliakalnis, Bilionių seniūnija, Šilalės r. savivaldybė

Teisės ir viešosios tvarkos skyrius

 
 Skyriaus vedėjas                                                                       

 

Skyriaus darbuotojai:

Pareigos, nuostatai

Vardas, pavardė Kontaktai Kabinetas
Vyriausioji specialistė,
 
atliekanti vedėjo pareigas

Regina Kvederienė

(8 449) 76 116

regina.kvederiene@silale.lt

 

209
Kalbos tvarkytoja (vyriausioji specialistė) Aldona Špečkauskienė

(8 449) 76 116

aldona.speckauskiene@silale.lt

 

209

Vyriausioji specialistė 

Virginija Bukauskienė

(8-449) 76125,
 8 685 28 837

virginija.bukauskiene@silale.lt

 

220
Vyriausiasis specialistas Martynas Remeikis

(8 449) 76 117,
 8 612 32 103
martynas.remeikis@silale.lt

 

320

Vyriausioji specialistė (sanitarijos inspektorė)

Vita Monkevičienė

(8 449) 51 019

vita.monkeviciene@silale.lt

 

226
 Vyriausioji specialistė  Rita Danilskienė

(8 449) 76 139

rita.danilskiene@silale.lt

 214

 

Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

1. užtikrinti, kad savivaldybės institucijų rengiamų tvarkomųjų dokumentų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams ir kitiems teisės aktams;

2. užtikrinti savivaldybės interesų atstovavimą visų lygių teismuose bei kitose institucijose;

3. užtikrinti įsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymą;

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų vykdymą ir rengia skyriaus veiklos, kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas bei teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pagal įgaliojimus;

2. atstovauja pagal įgaliojimą savivaldybei ir jos institucijoms teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, kitose valstybės institucijose;

3. rengia procesinius dokumentus teismams;

4. konsultuoja Savivaldybės administracijos, seniūnijų ir Savivaldybės įstaigų (įmonių)  darbuotojus teisiniais klausimais, susijusiais su jų funkcijų ir (ar) pareigų vykdymu;

5. organizuoja įsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymą ir atstovauja sprendimų vykdymo procese;

6. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

7. pagal skyriaus kompetenciją rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus;

8. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis;

9. derina visus savivaldybėje rengiamus Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, užtikrina rengiamų savivaldybės institucijų administracinių aktų teisėtumą;

10. vizuoja savivaldybės vardu sudaromų sutarčių projektus;

11. teikia ir organizuoja valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimą Šilalės rajono gyventojams;

12. vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę, bendradarbiauja su kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, kad kuo veiksmingiau būtų užkirstas kelias korupcinėms veikoms;

13. rūpinasi Savivaldybės dalyvavimu, bendradarbiavimu užtikrinant viešąją tvarką,  kuriant ir įgyvendinant  nusikaltimų  prevencijos programas;

14. dalyvauja Administracinėje komisijoje prie Savivaldybės tarybos darbe, Savivaldybės visuomeninių administracinių ginčų komisijos darbe;

15. turėdamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės  pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas už atitinkamuose Administracinių teisės pažeidimų kodekso  straipsniuose numatytus  administracinius teisės pažeidimus;

16. vykdo valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę rajone:

16.1. kontroliuoja, kaip savivaldybės teritorijoje laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės norminių aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą;

16.2. atlieka patikrinimus rajono teritorijoje esančiose firmose, bendrovėse, įstaigose, įmonėse, organizacijose, bendruomenėse pagal Šilalės rajono savivaldybės valstybinės kalbos patikrinimų planą;

17. redaguoja Administracijos rengiamų teisės aktų, sutarčių projektus, Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, ministerijoms siunčiamus raštus;

18. derina išorinės reklamos projektus;

19. pagal kompetenciją organizuoja viešųjų pirkimų konkursus, dalyvauja pirkimo komisijų darbe, rengia prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių bei kitų dokumentų, reikalingų viešojo pirkimo procedūroms atlikti, projektus;

20. planuoja per finansinius metus numatomų pirkimų poreikius: perkamus objektus, jų kiekius ir numatomas lėšas, sudaro metinius pirkimo planus;

21. kontroliuoja pirkimų sutarčių vykdymo terminus;

22. pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant raštų, programų, sprendimų ir įsakymų projektus, viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų įsakymų ir jų projektų, susijusių su viešaisiais pirkimais, rengimo;

23. konsultuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus bei darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;

24. priima, apibendrina ir sistemina Savivaldybės administracijos padalinių teikiamą informaciją apie planuojamus atlikti viešuosius pirkimus, skaičiuoja pirkimų vertes ir iki einamųjų metų sausio 31 d. pagal vertes sudaro pirkimų suvestinę;

25. pildo Supaprastintų pirkimų ir Mažos vertės pirkimų žurnalus;

26. vykdo viešųjų pirkimų apskaitą, t.y. kaupia informaciją apie atliktus, vykdomus ir nutrauktus viešuosius pirkimus;

27. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai skelbimų, kurie skelbiami ,,Valstybės žinių“ priede ,,Informaciniai pranešimai“, projektus;

28. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka rengia ir teikia pirkimo procedūrų ataskaitų projektus derinti Administracijos direktoriui, suderintus teikia Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

29. atlieka savivaldybės sanitarinę kontrolę, kurią sudaro:

29.1. savivaldybei pavaldžių institucijų, atsakingų už savivaldybės teritorijos sanitariją, darbo kontrolė;

29.2. juridiniams ir fiziniams asmenims priklausančių teritorijų sanitarijos ir tvarkos kontrolė;

29.3. gyventojų apsauga nuo užkrečiamųjų ligų ir žalingų sveikatai veiksnių poveikio;

30. vykdo savivaldybei priskirto triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo įgyvendinimą;

31. organizuoja savivaldybės sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimą ir vykdo jų laikymosi  kontrolės  organizavimą, švaros ir  tvarkos   viešose vietose užtikrinimą;

32. rūpinasi Šilalės rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos vykdymu;

33. vykdydamas savivaldybėms perduotas valstybės funkcijas:

33.1. dėl dalyvavimo rengiantis mobilizacijai:

33.2.  renka informaciją, reikalingą sudaryti mobilizacijos planą, ją apibendrina ir sistemina;

33.3. sudaro Šilalės rajono savivaldybės mobilizacijos planą, nustatyta tvarka jį koreguoja;

34. dėl radiacinės saugos:

34.1. dalyvauja sprendžiant branduolinės energetikos Savivaldybės teritorijoje statybos, rekonstrukcijos ar veiklos nutraukimo klausimus;

34.2. renka duomenis, reikalingus sudaryti Savivaldybės gyventojų apsaugos radiacinės avarijos planui;

35. dėl  civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos vykdymo:

35.1. ruošia rajono Savivaldybės institucijoms norminių aktų projektus civilinės saugos klausimais, kontroliuoja priimtų sprendimų įgyvendinimą;

35.2. sudaro rajono civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų planą, renka ir sistemina medžiagą jo priedams; paruošia rajono Ekstremalių situacijų operacijų centro nuostatus ir juos koreguoja;

35.3. organizuoja pagal reikalavimus ekstremaliųjų situacijų valdymo štabo įrengimą; kuria naują perspėjimo ir informavimo sistemą pagal CSD prie VRM pateiktas rekomendacijas;

35.4. aprūpina individualiomis apsaugos priemonėmis ekstremalių situacijų operacijų centro narius; parenka kolektyvinės apsaugos statinius, nustato jų poreikį pritaikyti žmonių apsaugai nuo pavojingų veiksnių;

35.5. atlieka įvykusių rajone ir respublikoje ekstremalių situacijų pavojaus bei rizikos analizę, prognozuoja pavojingo poveikio ribas, to poveikio tikimybę, galimų padarinių mastą, žalos dydį, išteklius, reikalingus nelaimės padariniams šalinti; įvertinus aplinkybes, koreguoja Šilalės rajono ekstremaliųjų situacijų planą;

35.6. ruošia ataskaitas apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriui pagal atitinkamas formas; tikrina pavojingų objektų avarijų likvidavimo planus ir pasirengimą veikti pagal juos; dalyvauja objektų civilinės saugos pratybose ir treniruotėse, ruošia aptarimus ir ataskaitas.

35.7. ruošia rajono gyventojų evakavimo ir evakuotųjų priėmimo planus, sprendžia evakuotųjų apgyvendinimo klausimus, sudaro apgyvendinimo vietų sąrašus seniūnijose; rengia Savivaldybės sudaromų sutarčių su transportą teikiančiomis organizacijomis projektus, kontroliuoja evakuacijos komisijos sudarymą ir jos darbą.

35.8.  konsultuoja rajono Savivaldybės teritorijoje esančias įmones, įstaigas, organizacijas, žemės ūkio bendroves, ūkininkus, kooperatines bendroves darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais; teikia metodinę pagalbą įmonių vadovams sudarant ekstremaliųjų situacijų planus ir jų priedus; rengia metodines rekomendacijas įmonių vadovams civilinės saugos pajėgų treniruočių ir pratybų rengimo klausimais.

35.9. atlieka Administracijos darbuotojų instruktavimą darbų saugos klausimais ir rūpinasi kitais darbų saugos klausimais Administracijoje; tiria Savivaldybės administracijoje įvykusius nelaimingus atsitikimus;

35.10. organizuoja pašalpų nuo gaisrų nukentėjusiems Šilalės rajono gyventojams apskaičiavimą ir teikia jas patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui;

36. apskaito ir tvarko riboto naudojimo ir slaptus dokumentus pagal galiojančius teisės aktus ir metodinius šių dokumentų tvarkymo nurodymus; 

37. vykdydamas kraštovaizdžio, savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymą ir apsaugą, savivaldybės teritorijoje esančių želdynų,  želdinių  apsaugą, tvarkymą ir kūrimą, inventorizaciją, apskaitą,  atskirtųjų želdynų  žemės  sklypų  kadastrinių  matavimų  ir  įrašymo į Nekilnojamojo turto registro organizavimą ir stebėseną:

37.1. organizuoja aplinkosauginių objektų statybos, vietinės reikšmės saugomų teritorijų ir gamtos paminklų steigimą bei priežiūrą;

37.2. koordinuoja Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą;

38. bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje esančių saugomų teritorijų direkcijomis kuriant, tvarkant ir gerinant  aplinkos kokybę ir apsaugą;  

39. rūpinasi organizaciniais reikalais dėl savivaldybės  saugomų teritorijų steigimo, apsaugos  ir tvarkymo;         

40. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Administracijos direktoriaus pavedimus.

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-02 11:13:28