Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Specialiųjų poreikių lygio nustatymas ir tenkinimas

  Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Specialiųjų poreikių lygio nustatymas ir tenkinimas asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Specialiųjų poreikių lygis yra nustatomas senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) yra nustačiusi specialiuosius poreikius ir išdavusios pažymas dėl jų tenkinimo, t. y. specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymą (SPP-2) arba specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą (SPS-1).

  Specialistas įvertina asmeniui reikalingos specialiosios pagalbos priemonių apimtį, užpildo 2 ir 3 priedus ir pateikia juos komisijai, kuri yra sudaryta Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

  Komisija, nustatydama specialiųjų poreikių lygį, įvertina specialisto pateiktą informaciją ir įrašo komisijos išvadą (3 priedas) apie nustatytą specialiųjų poreikių lygį ir jo terminą.

  Surašomas komisijos posėdžio protokolas.

  Parengiamas sprendimas dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo (arba nenustatymo) ir teikiamas pasirašyti savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos specialistui.

  Atskiri specialiųjų poreikių lygio nustatymo atvejai.

  Specialiųjų pagalbos priemonių apimtis nevertinama (2 ir 3 priedai nepildomi ir komisijai svarstyti neteikiami) šiais atvejais:

  · kai senatvės pensijos amžių sukakusiam asmeniui yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Tokiam asmeniui nustatomas didelių specialiųjų poreikių lygis;

  · kai asmeniui buvo nustatytas darbingumo lygis iki senatvės pensijos amžiaus. Asmeniui, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis (išskyrus specialiuosius poreikius), nustatomas neterminuotas specialiųjų poreikių lygis, remiantis jo pateikta darbingumo lygio pažyma;

  · kai asmeniui iki 2005 m. liepos 1 d. buvo nustatytas invalidumas neterminuotam laikui. Asmeniui, sukakusiam senatvės pensijos amžių, kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo nustatytas invalidumas neterminuotam laikui, invalidumo grupės prilyginamos neterminuotam specialiųjų poreikių lygiui, remiantis jo pateikta invalidumo pažyma-pažymėjimu.

  Dokumentai pristatomi ir pildomi asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją.

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-11-16 įsakymas Nr. A1-316 „Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 120-4907).

  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A1-342 „Dėl asmenų, sukakusių senatvės pensijos amžių, invalidumo grupių prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui“. (Žin., 2006, Nr. 3-68).

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  I. Senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys (arba jo sutuoktinis, jo pilnamečiai vaikai, globėjas (rūpintojas) arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas), pageidaujantys, kad jiems būtų nustatytas specialiųjų poreikių lygis pagal Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) išduotas Specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo (SPP-2) arba Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo (SPS-1) pažymas, kreipiasi į gyvenamosios vietos savivaldybę ir pateikia šiuos dokumentus (asmens pateikiamų originalų kopijas daro ir tvirtina specialistas):

  1. nustatytos formos prašymą, kuris pildomas tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, (1 priedas);

  Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);

  3. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą *. Kitų valstybių piliečiai – leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

  4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymą (SPP-2) ar Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą (SPS-1) (ar jų kopijas);

  * Pastaba. Pareiškėjui nereikia pateikti duomenų, gaunamų iš šalies informacinių sistemų, ar savivaldybės turimos duomenų bazės.

  II. Senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys (arba jo sutuoktinis, jo pilnamečiai vaikai, globėjas (rūpintojas) arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios savivaldybės vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas), kuriems buvo nustatytas darbingumo lygis iki senatvės pensijos amžiaus ir pageidaujantys kreiptis dėl darbingumo lygio prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui, turi pateikti šiuos dokumentus (asmens pateikiamų originalų kopijas daro ir tvirtina specialistas):

  1. nustatytos formos prašymą, kuris pildomas tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, (1 priedas);

  Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);

  3. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą *. Kitų valstybių piliečiai – leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

  4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Darbingumo lygio pažymą (originalą);

  * Pastaba. Pareiškėjui nereikia pateikti duomenų, gaunamų iš šalies informacinių sistemų, ar savivaldybės turimos duomenų bazės.

  III. Senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys (arba jo sutuoktinis, jo pilnamečiai vaikai, globėjas (rūpintojas) arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios savivaldybės vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas), kuriems buvo nustatyta invalidumo grupė neterminuotam laikui ir pageidaujantys kreiptis dėl invalidumo grupės prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui, turi pateikti šiuos dokumentus (asmens pateikiamų originalų kopijas daro ir tvirtina specialistas):

  1. nustatytos formos prašymą, kuris pildomas tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, (1 priedas);

  Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);

  3. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą *. Kitų valstybių piliečiai – leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

  4. Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos (MDEK, MSEK, VMSEK ir pan.) išduotą invalidumo pažymą- pažymėjimą (originalą);

  * Pastaba. Pareiškėjui nereikia pateikti duomenų, gaunamų iš šalies informacinių sistemų, ar savivaldybės turimos duomenų bazės.

  Asmenims, nurodytiems šiuose punktuose, išduodamas Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos neįgaliojo pažymėjimas, jeigu jie kartu su reikalingais dokumentais pristato ir 3x4 cm dydžio nuotrauką. Nuotrauka negali būti senesnė nei esanti asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  Informacija iš Gyventojų registro duomenų bazės apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, A. Vivulskio g. 4a, LT-03220 Vilnius, el.p. grt@vrm.lt).

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė Inga Mylimienė,

  110 kab., tel. (8 449) 76 133, el. paštas inga.mylimiene@silale.lt

  Administracinės paslaugos vadovas

  Socialinės paramos skyriaus vedėja Danguolė Račkauskienė.

  111 kab., tel. (8 449) 76 124

  El. paštas danguole.rackauskiene@silale.lt

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  1) Sprendimas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, remiantis specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma (SPS-1), darbingumo lygio pažyma bei invalidumo pažyma-pažymėjimu priimamas per 5 darbo dienas nuo asmens prašymo pateikimo dienos;

  2) Remiantis specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma (SPP-2) sprendimas priimamas per 20 darbo dienų nuo asmens prašymo pateikimo dienos.

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Prašymas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo.

  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-11-16 įsakymas Nr. A1-316 „Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 120-4907, 2010, Nr. 13-629).

  Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

  Administracinė paslauga yra galutinė.

  Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

  Dokumentai registruojami 11.141 „Prašymų, dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo registras“ ir 11.142 „Sprendimų dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo registras“ registruose, bei segami į asmenų bylas 11.132 „Specialiųjų poreikių nustatymo asmens bylos“, kurios sudaromos pagal 11.133 „Vienarūšių bylų sąrašą“.

  Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė
  Inga Mylimienė

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2011-08-03 15:10:59

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb