Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybės administracija J. Basanavičiaus g. 2 LT-75138 Šilalė Tel.: +370 449 76114 Faks.: +370 449 76 118 El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 188773720


Meras

JONAS GUDAUSKAS
Renginių kalendorius
Vasaris
    2018     
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272801020304
Renginiai
Pilėnų didvyrių paminėjimas
2018-02-24 12:00
Trukmė: 2 val.
Adresas:  Bilionių piliakalnis, Bilionių seniūnija, Šilalės r. savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvai Šilalės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybei užimti

Skelbimo Nr.: 36626

Skelbimo data: 2017-10-09

Pareigybės aprašymas:

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO), NEĮEINANČIO Į STRUKTŪRINIUS PADALINIUS,  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šilalės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas) (toliau – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė reikalinga koordinuoti Šilalės rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) koordinuotai teikiamas švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiojoje veiklos srities – koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – Koordinuotai teikiamos paslaugos) vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) Savivaldybės teritorijoje koordinavimo – funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį ir būti baigusiam magistro studijas vienoje iš socialinių mokslų studijų sričių sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo studijų kryptyse ar švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupėje arba biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos  kryptyje arba turėti lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją (KEISTA: 2017-09-26 įsakymu Nr. DĮV-1299(5.1E);

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Vaiko gerovės užtikrinimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų rengimą;

6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis;

6.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

6.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su Vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos vaikui ir/ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo arba nustato Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;

7.2. priima ir nagrinėja Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas prašymus / informaciją dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą;

7.3.  nagrinėja skundus ir pranešimus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;

7.4. teikia sprendimų dėl koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus Savivaldybės administracijos direktoriui;

7.5. bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, kurios bendradarbiaudamos tarpusavyje, teiks Koordinuotai teikiamas paslaugas (toliau – Teikėjais), Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininkais (toliau – Atvejo vadybininkas) atsakingais asmenimis rengiančiais ir įgyvendinančiais Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo planą (toliau – Planas)Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už vaiko gerovės užtikrinimą;

7.6. teikia informaciją Savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, Koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo;

7.7. organizuoja Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) posėdžius;

7.8. atlieka Komisijos pirmininko funkcijas;

7.9. atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose nustatytas funkcijas;

7.10. dalyvauja Savivaldybės administracijos sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose, teikia pasiūlymus, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai savo kompetencijos klausimais;

7.11. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijų ribose;

7.12. vykdo Savivaldybės mero, mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo  kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti  strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

__________________________

 

 Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

 

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą. 

 

Daugiau informacijos telefonu: (8 449) 76116 arba el. paštas: vilma.kuzminskaite@silale.lt