Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Naujienos
 • Šilalės kraštas
 • Apie rajoną
  Herbas, vėliava
  Savivaldybės apdovanojimai
  Fotografijų galerija
  Senoji Šilalė
  Šilalės miesto vaizdai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Mobilizacija
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Ekonomika
 • Parduodami objektai
  Verslo rėmimas
  Licencijuojama veikla
  Išnuomotas turtas
  Savivaldybės turtas
  Nekilnojamojo turto aukcijonai
 • Investicijos
 • Strateginis plėtros planas
  Įgyvendinti projektai
  ES parama
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Daugiabučių namų renovacija
 • Švietimas
 • Informacija
  Įstaigos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Renginiai
 • Kultūra
 • Įstaigos
  Renginių planai
  Parodos
  Tūkstantmetis Šilalėje
  Tautinio paveldo produktų sertifikavimas
 • Kultūros paveldas
 • Sportas
 • Mokinių sportas
  Suaugusiųjų sportas
  Sporto klubai
 • Socialinė parama
 • Informacija
  Išmokos
  Socialinės paslaugos
 • Sveikatos apsauga
 • Apie gripą
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Informacija
  Paslaugos
 • Žemės ūkis
 • Aktualijos
  Atmintinės
  Valstybinės žemės nuoma
 • Sanitarija
 • Sanitarijos inspektorius
  Taisyklės
  Programos
  Gyvūnų globa
  Naujienos
  Kapinės
 • Aplinkos apsauga
 • Įgyvendintojas
  Gamtos paminklai
  Želdinių inventorizacija
  Atliekų tvarkymas
 • Turizmas
 • Turizmas
  Pagramančio regioninis parkas
  Varnių regioninis parkas
 • Jaunimui
 • Jaunimo reikalų koordinatorius
  Jaunimo taryba
  Jaunimo darbo centras
  Tyrimas
 • Vaiko teisių apsauga
 • Valstybinė kalba
 • Civilinė sauga
 • Pirminė teisinė pagalba
 • Rajono gyventojams
 • Gyventojų priėmimo tvarka
  Daugiabučių namų gyventojams
  Socialinis būstas
  Galiojančios tvarkos
  Naudinga informacija
  Bendruomenės
  Leidimų reklamai registras
 • Klausimai / atsakymai
 • Užklausos forma
 • Paraiškos ir programos
 • Šilalės kraštiečių draugija
 • Nuorodos
 • Naujienos
  Pranešimai spaudai, skelbimai -> Skelbimai
  Šilalės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvai Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūno pavaduotojo pareigybei užimti
  2017-03-17

  Skelbimo Nr.: 35059

  Skelbimo data: 2017-03-17

  Pareigybės aprašymas:

  LAUKUVOS SENIŪNO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Laukuvos seniūno pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 11.

  II. PASKIRTIS

  4. Laukuvos seniūno pavaduotojo pareigybė reikalinga aptarnauti seniūnijos gyventojus, tvarkyti seniūnijos dokumentų apskaitą, vykdyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos dokumentų tvarkymą, pavaduoti seniūną.

  III. VEIKLOS SRITIS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – dokumentų valdymo.

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

   6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

   6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

   6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą ir apskaitą, gyvenamosios vietos deklaravimą, gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

   6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

   6.5. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis.

  6.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. organizuoja ir užtikrina seniūnijoje asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą, siekdamas įgyvendinti seniūnijai  priskirtas funkcijas;

  7.2. rengia ir tvarko seniūnijos dokumentų apskaitą, siekdamas užtikrinti dokumentų saugumą iki perdavimo į valstybės ir savivaldybės archyvą;

  7.3. kontroliuoja ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui informaciją apie Tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą seniūnijos teritorijoje, siekdamas įgyvendinti seniūnijai priskirtas funkcijas;

  7.4. renka ir teikia duomenis Administracijos direktoriui apie mokyklinio amžiaus vaikus, gyvenančius seniūnijos teritorijoje, siekdamas užtikrinti tinkamą apskaitą.

  7.5. atlieka gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymą, užtikrina šių duomenų saugumą;

  7.6. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos teritorijoje;

  7.7. registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui;

  7.8. veda asmenų, atliekančių viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą, apskaitą;

  7.9. išduoda leidimus prekybai viešose vietose ir juos registruoja;

  7.10. išduoda leidimus įrengti išorinę reklamą ir juos registruoja, kontroliuoja seniūnijos teritorijoje skelbiamą viešą reklamą;

  7.11. išduoda pažymas seniūnijos gyventojams apie šeimos sudėtį;

  7.12. tvarko namų ūkių knygas Vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka;

  7.13. atlieka sekretoriaus pareigas seniūnijos seniūnaičių sueigoje; 

  7.14. pavaduoja seniūną atostogų, laikino nedarbingumo, stažuočių ar komandiruočių laikotarpiu;

  7.15. (2017-03-14 Direktoriaus 5sakymu Nr. D5V-310 neteko galios);

  7.16. vykdo Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, seniūnijos seniūno  kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti  seniūnijos strateginiai tikslai.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus seniūnijos seniūnui.

   

  ____________________________


   Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

  2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

  3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

  Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

   

  Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą. 

   

  Daugiau informacijos telefonu: (8 449) 76116 arba el. paštas: vilma.kuzminskaite@silale.lt

   

   

   

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb