Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Laikinosios globos (rūpybos) nustatymas vaikams, likusiems be tėvų globos

  Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Dėl globos (rūpybos) nustatymo vaikams, likusiems be tėvų globos

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Paslaugos gali kreiptis fiziniai/juridiniai asmenys. Vaiko laikinoji globa/rūpyba–tai laikinai likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems, išliekant tėvų pareigai išlaikyti savo vaikus. Prašymas ir kiti papildomi dokumentai, reikalingi nustatyti vaiko globai(rūpybai), gali būti pateikiami tiesiogiai atvykus į instituciją (J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, 108 kab.; Vaiko teisių apsaugos skyrių). Atsakymas (Administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos/rūpybos nustatymo) gali būti įteikiamas asmeniui atvykus į instituciją ar išsiunčiamas paštu nurodytu adresu.

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864;
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-03-27 nutarimas Nr. 405 (nauja redakcija– 2012-06-27 nutarimas Nr. 405) „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“;
  3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-05-28 įsakymas Nr. A1-145 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002-04-18 įsakymo Nr. 56 „Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;
  4. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, 1996-03-14 Nr. I-1234.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  Fizinis asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą;2. Vaiko gimimo liudijimą3. Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos pažymėjimą (046/a forma) apie vaiko sveikatą;4. Sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad globėju/rūpintoju norintis būti asmuo neserga ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;

  5. Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 m. asmenų rašytinius sutikimus su asmens duomenimis;

  6. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

  7. Santuokos liudijimo kopiją, jeigu asmuo susituokęs;

  8. Ištuokos liudijimo kopiją, jeigu asmuo išsituokęs; (arba teismo sprendimo dėl santuokos pripažinimo negaliojančia kopiją, jeigu teismas santuoką pripažino negaliojančia; teismo sprendimo dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium kopiją, jeigu yra teismo sprendimas dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium;

  9. Sutuoktinio mirties liudijimo kopiją, jeigu asmuo yra našlys (našlė);

  10. Dokumentus, įrodančius artimo giminaičio, norinčio tapti vaiko globėju, giminystę su vaiku;

  11. Kitus susijusius su vaiku dokumentus.

  Juridinis asmuo turi pateikti:

  1. Prašymą;2. Juridinio asmens registravimo pažymėjimą;3. Įstatų, steigimo sandorio arba bendrųjų nuostatų kopijas;4. Pažymą apie finansavimo šaltinius;5. Patalpų, kuriose gyvens globojami (rūpinami) vaikai, nuosavybę ar patikėjimo teisę patvirtinančių dokumentų arba nuomos ar panaudos sutarčių kopijas;6. Pažymą, patvirtinančią, kad patalpos, kuriose gyvens globojami (rūpinami) vaikai, atitinka saugos darbe, techninius, sanitarijos ir higienos reikalavimus.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  1. Pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju/rūpintoju, bei kartu su juo gyvenančių asmenų teistumo.

  2. Iš teritorinio policijos komisariato– dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju/rūpintoju, bei kartu su juo gyvenančių asmenų baustumą administracine tvarka.

  3. Iš Civilinės metrikacijos skyriaus gaunami išrašai apie vaiko gimimą, tėvų mirtį.

  4. Iš Gargždų socialinių paslaugų centro išvada dėl asmenų tinkamumo tapti globėju/rūpintoju (išskyrus– artimus giminaičius).

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Vyr. specialistė Jolanta Kvietkauskienė

  (telefonas 449 76132; el. paštas jolanta.kvietkauskiene@silale.lt)

  Administracinės paslaugos vadovas

  Vedėja Birutė Sragauskienė

  (telefonas 8 449 76132; el. paštas birute.sragauskiene@silale.lt)

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  30 d. (globėjų/rūpintojų mokymai organizuojami ne vėliau kaip per 6 mėnesius)

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  nemokama

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Pridedama (dvi formos-juridiniam ir fiziniam asmeniui)

  Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

  Fizinis asmuo, norintis tapti vaiko globėju/rūpintoju, privalo išklausyti būsimiems globėjams/rūpintojams/įtėviams organizuojamus kursus Gargždų socialinių paslaugų centre (toliau- Socialiniai partneriai);

  Esant krizinei situacijai, vaiko globa/rūpyba gali būti nustatyta šeimoje, kuri nėra išklausiusi globėjų/rūpintojų mokymų, tačiau šeima, Vaiko teisių apsaugos skyriui suderinus mokymų lankymo datą su Socialiniais partneriais, privalo juos išklausyti ir globodama/rūpindama vaiką;

  Artimi giminaičiai–seserys, broliai, seneliai;

  LR civilinio kodekso 3.269 straipsnyje įvardinti asmenys, kurie negali būti skiriami vaiko globėjais/rūpintojais;

  Gyvenimo ir buities sąlygas vertina Vaiko teisių apsaugos skyrius;

  Galutinį sprendimą dėl globėjo/rūpintojo paskyrimo priima Vaiko teisių apsaugos skyrius.

  Paslauga yra galutinė.

  Vedėja Birutė Sragauskienė

  Paskutinis atnaujinimas: 2014-05-08 11:56:23

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb