Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Naujienos
 • Šilalės kraštas
 • Apie rajoną
  Herbas, vėliava
  Savivaldybės apdovanojimai
  Fotografijų galerija
  Senoji Šilalė
  Šilalės miesto vaizdai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Mobilizacija
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Ekonomika
 • Parduodami objektai
  Verslo rėmimas
  Licencijuojama veikla
  Išnuomotas turtas
  Savivaldybės turtas
  Nekilnojamojo turto aukcijonai
 • Investicijos
 • Strateginis plėtros planas
  Įgyvendinti projektai
  ES parama
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Daugiabučių namų renovacija
 • Švietimas
 • Informacija
  Įstaigos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Renginiai
 • Kultūra
 • Įstaigos
  Renginių planai
  Parodos
  Tūkstantmetis Šilalėje
  Tautinio paveldo produktų sertifikavimas
 • Kultūros paveldas
 • Sportas
 • Mokinių sportas
  Suaugusiųjų sportas
  Sporto klubai
 • Socialinė parama
 • Informacija
  Išmokos
  Socialinės paslaugos
 • Sveikatos apsauga
 • Apie gripą
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Informacija
  Paslaugos
 • Žemės ūkis
 • Aktualijos
  Atmintinės
  Valstybinės žemės nuoma
 • Sanitarija
 • Sanitarijos inspektorius
  Taisyklės
  Programos
  Gyvūnų globa
  Naujienos
  Kapinės
 • Aplinkos apsauga
 • Įgyvendintojas
  Gamtos paminklai
  Želdinių inventorizacija
  Atliekų tvarkymas
 • Turizmas
 • Turizmas
  Pagramančio regioninis parkas
  Varnių regioninis parkas
 • Jaunimui
 • Jaunimo reikalų koordinatorius
  Jaunimo taryba
  Jaunimo darbo centras
  Tyrimas
 • Vaiko teisių apsauga
 • Valstybinė kalba
 • Civilinė sauga
 • Pirminė teisinė pagalba
 • Rajono gyventojams
 • Gyventojų priėmimo tvarka
  Daugiabučių namų gyventojams
  Socialinis būstas
  Galiojančios tvarkos
  Naudinga informacija
  Bendruomenės
  Leidimų reklamai registras
 • Klausimai / atsakymai
 • Užklausos forma
 • Paraiškos ir programos
 • Šilalės kraštiečių draugija
 • Nuorodos
 • Naujienos
  Pranešimai spaudai, skelbimai -> Skelbimai
  Konkursas laisvai Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei užimti
  2017-04-10

  Šilalės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvai Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir  statybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei užimti

  Skelbimo Nr.: 35260
  Skelbimo data: 2017-04-10

  Pareigybės aprašymas:
  INVESTICIJŲ IR STATYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
  2. Pareigybės lygis – A.
  3. Pareigybės kategorija – 11.

  II. PASKIRTIS

  4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti savivaldybės statomų, rekonstruojamų objektų užsakovo funkcijas, sudaryti statybos darbų ir remonto sąmatas, vykdyti statybos darbų (išskyrus kelių (gatvių) techninę ir statinių naudojimo priežiūrą.

  III. VEIKLOS SRITIS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – statybos, techninės priežiūros ir statinių naudojimo, priežiūros statybos darbų ir remonto sąmatų sudarymo funkcijas.

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties arba technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
  6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį statybos arba projektavimo srityje;
  6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybų sritį, kitus teisės aktus, susijusius su funkcijų vykdymu;
  6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
  6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, sąmatų sudarymo „Sistela“ programa, AutoCad, informacine sistema ,,Infostatyba“;
  6.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.


  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
  7.1. sudaro savivaldybės pastatų ir statinių defektinius aktus pagal poreikį Savivaldybės įstaigų prašymu. Atlieka sąmatinius skaičiavimus, nustato lėšų poreikį, surenka pirminius duomenis, reikalingus statinio projektavimui pradėti, ir jų pagrindu parengia užsakovui privalomą techninę dokumentaciją ir kartu su prašymu pateikia projektavimo sąlygas rengėjui;
  7.2. laiku inicijuoja rangovų parinkimą projektavimui ir statybiniams darbams: parengia statinio energinio audito, archeologinių žvalgomųjų ar geologinių tyrinėjimų, projektavimo, bendrosios ar specialiosios projekto ekspertizės, statybos, rekonstrukcijos ar remonto darbų, statinio statybos techninės priežiūros ir statybos vykdymo priežiūros technines užduotis (technines specifikacijas) viešajam pirkimui atlikti;
  7.3. statinio projektavimo laikotarpiu palaiko ryšį su projektuotojais, teikia prašomą informaciją, atsako į klausimus, derina projektinius sprendinius, siūlo pataisymus, teikia pastabas, kontroliuoja darbų eigą. Tikrina projektuotojų parengtus techninius projektus, teikia juos projekto specialiajai ar bendrajai ekspertizei, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – Administracijos direktorius) juos patvirtinti;
  7.4. perduoda rangovui statybą leidžiantį dokumentą kartu su patvirtintu projektu. Paskelbia IS informaciją apie statybos pradžią, rangovo, pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą prieš 3 darbo dienas iki darbų pradžios. Tikrina rangovų atliktus darbus pagal pateiktus atliktų darbų aktus. Tikrina, ar aktuose atliktų darbų aprašymai (kiekiai ir medžiagų pavadinimai, mato vnt. ir t. t.) atitinka rangovo pasiūlymą ir projektą, o akto forma - sutarties reikalavimus. Patikrintus aktus suderina parašu ir teikia pasirašyti Administracijos direktoriui. Atlieka statinio statybos techninę priežiūrą statiniams, kuriems, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (darbų atlikimo metu galiojančia redakcija), neprivaloma turėti statybos techninės priežiūros vadovo atestatą ir Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) neperka statybos techninio prižiūrėtojo paslaugų pirkimo sutartimi;
  7.5. seka objektuose vykdomų statybos darbų eigą, ir reikalauja, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos normų ir galiojančių reglamentų, techninių ir darbo projektų, rangos sutarties sąlygų. Sprendžia statinio statybos defektų šalinimo garantiniu laikotarpiu klausimus. Atstovauja užsakovui pasirašant paslėptų statybos darbų ir inžinerinių tinklų išbandymo aktus. Objekte, kuriame dirba samdomas statybos techninis prižiūrėtojas, atlieka planinius kontrolinius patikrinimus ir neplaninius, jeigu kyla įtarimų dėl statybos metu naudojamų statybos produktų kokybės ar kiekių, neatitinkančių statinio projekto;
  7.6. rangovui užbaigus darbus rūpinasi, kad teisės aktais nustatyta tvarka objektas būtų pripažintas tinkamu naudoti ir surašytas statybos užbaigimo aktas arba deklaracija. Pateikia IS prašymą išduoti aktą;
  7.7. pavaduoja Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiąjį architektą jo atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruočių metu ir kitais atvejais;
  7.8. tikrina ir teikia išvadas IS INFOSTATYBA dėl pritarimo/nepritarimo projektams, kuriems privalomas statybą leidžiantis dokumentas, kai nuo projektų derinimo nusišalina vyriausiasis architektas;
  7.9. dalyvauja Šilalės rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimais, Šilalės rajono savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo (toliau – Skyriaus vedėjas) įsakymais sudarytų darbo grupių ir komisijų darbe;
  7.10. vykdo kitus Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, savo kompetencijos ribose tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos ir skyriaus strateginiai tikslai.


  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


  8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.   Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

  2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

  3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

  Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

  Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.

  Daugiau informacijos telefonu: 8 449 76116 arba el. paštas: vilma.kuzminskaite@silale.lt

   

   

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb