Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Naujienos
 • Šilalės kraštas
 • Apie rajoną
  Herbas, vėliava
  Savivaldybės apdovanojimai
  Fotografijų galerija
  Senoji Šilalė
  Šilalės miesto vaizdai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Mobilizacija
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Ekonomika
 • Parduodami objektai
  Verslo rėmimas
  Licencijuojama veikla
  Išnuomotas turtas
  Savivaldybės turtas
  Nekilnojamojo turto aukcijonai
 • Investicijos
 • Strateginis plėtros planas
  Įgyvendinti projektai
  ES parama
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Daugiabučių namų renovacija
 • Švietimas
 • Informacija
  Įstaigos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Renginiai
 • Kultūra
 • Įstaigos
  Renginių planai
  Parodos
  Tūkstantmetis Šilalėje
  Tautinio paveldo produktų sertifikavimas
 • Kultūros paveldas
 • Sportas
 • Mokinių sportas
  Suaugusiųjų sportas
  Sporto klubai
 • Socialinė parama
 • Informacija
  Išmokos
  Socialinės paslaugos
 • Sveikatos apsauga
 • Apie gripą
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Informacija
  Paslaugos
 • Žemės ūkis
 • Aktualijos
  Atmintinės
  Valstybinės žemės nuoma
 • Sanitarija
 • Sanitarijos inspektorius
  Taisyklės
  Programos
  Gyvūnų globa
  Naujienos
  Kapinės
 • Aplinkos apsauga
 • Įgyvendintojas
  Gamtos paminklai
  Želdinių inventorizacija
  Atliekų tvarkymas
 • Turizmas
 • Turizmas
  Pagramančio regioninis parkas
  Varnių regioninis parkas
 • Jaunimui
 • Jaunimo reikalų koordinatorius
  Jaunimo taryba
  Jaunimo darbo centras
  Tyrimas
 • Vaiko teisių apsauga
 • Valstybinė kalba
 • Civilinė sauga
 • Pirminė teisinė pagalba
 • Rajono gyventojams
 • Gyventojų priėmimo tvarka
  Daugiabučių namų gyventojams
  Socialinis būstas
  Galiojančios tvarkos
  Naudinga informacija
  Bendruomenės
  Leidimų reklamai registras
 • Klausimai / atsakymai
 • Užklausos forma
 • Paraiškos ir programos
 • Šilalės kraštiečių draugija
 • Nuorodos
 • Naujienos
  Pranešimai spaudai, skelbimai -> Skelbimai
  Konkursas laisvai Šilalės rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei užimti
  2017-04-07

  Šilalės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvai Šilalės rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei užimti


  Skelbimo Nr.: 35257
  Skelbimo data: 2017-04-07

  Pareigybės aprašymas:
  CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
  2. Pareigybės lygis - A
  3. Pareigybės kategorija - 11

  II. PASKIRTIS

  4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tam, kad būtų atliekamas vidaus auditas
  Šilalės rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Savivaldybės administracija) ir jai pavaldžiuose ar jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse, teikti išvadas ir rekomendacijas vidaus kontrolės klausimais, padėti įgyvendinti Šilalės rajono savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslus.

  III. VEIKLOS SRITIS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – vidaus auditas.

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
  6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų audito, vidaus audito, ekonominio arba buhalterinio darbo patirtį;
  6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius vidaus auditą ir vidaus kontrolę, vidaus auditorių profesines etikos principus ir normas, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, biudžeto sandarą, strateginį planavimą, turto disponavimą, valdymą, naudojimą, viešuosius pirkimus, apskaitą ir atskaitomybę, dokumentų rengimą ir tvarkymą;
  6.4. mokėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, parengti vidaus audito programas, audito įrodymų pagrindu rengti vidaus audito ataskaitas, išvadas bei rekomendacijas;
  6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
  6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  6.7. mokėti savarankiškai planuoti savo veiklą ir priimti sprendimus.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
  7.1. atlieka vidaus auditą Savivaldybės administracijoje, jos padaliniuose, jai pavaldžiuose ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse;
  7.2. tikrina ir vertina Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą, veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams, strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų naudojimą, ar Valstybės ir Savivaldybės turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama taupiai ir racionaliai, pagal norminius teisės aktus ir sutartis, turto apskaitą ir apsaugą, prireikus tikrina, ar toks turtas egzistuoja, t.y. atrankos būdu atlieka turto inventorizaciją, ar informacija apie viešojo juridinio asmens finansinę ir ūkinę veiklą yra patikima, išsami ir teisinga, ar ji pateikiama laiku, ar įdiegtos informacinės sistemos yra saugios ir veiksmingos;
  7.3. vidaus audito metu atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
  7.4. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti
  vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;
  7.5. vidaus audito metu gautą informaciją registruoja darbo dokumentuose, suformuoja darbo dokumentų bylą bei sudaro byloje esančių darbo dokumentų aprašą ir juos kartu su atlikto vidaus audito ataskaitos projektu pateikia Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjui (toliau – Skyriaus vedėjas);
  7.6. aptaria parengtą vidaus audito ataskaitos projektą su audituojamų subjektų vadovais bei su atsakingais už atitinkamą darbo sritį valstybės tarnautojais ar darbuotojais jų veiklos tobulinimo ir nustatytų trūkumų šalinimo galimybes;
  7.7. vidaus audito metu nustatęs pažeidimus, apie juos nedelsiant praneša Skyriaus vedėjui.
  7.8. atlieka vidaus audito pažangos stebėjimo procedūras;
  7.9. padeda rengti Skyriaus strateginius ir metinius veiklos planus;
  7.10. pavaduoja Skyriaus vedėją jo kasmetinių atostogų, komandiruotės ir nedarbingumo atvejais;
  7.11. tvarko Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) dokumentus ir perduoda nustatyta tvarka į archyvą;
  7.12. neteko galios 2017-04-05 Direktoriaus įsakymu Nr. DĮV-431.
  7.13. veda Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
  7.14. pasibaigus pusmečiui vertina, kaip vykdomos Šilalės rajono savivaldybės Administracinės naštos mažinimo priemonės, įtrauktos į Šilalės rajono savivaldybės strateginį veiklos planą;
  7.15. neteko galios 2017-04-05 Direktoriaus įsakymu Nr. DĮV-431.
  7.16. vykdo kitus Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus savo kompetencijos ribose tam, kad būtų pasiekti įstaigos ir skyriaus strateginiai tikslai.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.   Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

  2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

  3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

  Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

  Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.

  Daugiau informacijos telefonu: 8 449 76116 arba el. paštas: vilma.kuzminskaite@silale.lt

   

   

   

   

   

   

   

   

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb